Wyszukiwanie

Nyska Szkoła Ćwiczeń

Projekty, kursy i szkolenia

Nyska Szkoła Ćwiczeń

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 i budżetu państwa.

Okres realizacji projektu: od: 2020-11-01 do: 2022-10-31.

Plakat

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu jest partnerem Gminy Nysa oraz Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Nysie w projekcie realizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pn. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty pn. Nyska Szkoła Ćwiczeń.

Celem głównym projektu będzie wsparcie wysokiej jakości systemu oświaty w województwie opolskim poprzez utworzenie modelowej szkoły ćwiczeń Nyskiej Szkoły Ćwiczeń w 3 publicznych szkołach podstawowych w gminie Nysa (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Niwnicy, Zespół Szkolno -Przedszkolny w Białej Nyskiej, Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Nysie), które będą funkcjonowały w projekcie jako szkoły wiodące.

W projekcie będą zaplanowane działania, w których nauczyciele, studenci i uczniowie rozwiną kompetencje kluczowe, umiejętności psychopedagogiczne oraz metodyczne niezbędne na rynku pracy. Projekt będzie zapewniał praktyczne doskonalenie nauczycieli w nowe formy i metody kształcenia, w tym metody nauczania przyjazne mózgowi oraz nauczanie zdalne.

Wsparciem zostanie objętych w sumie 10 szkół.

Szkoły wiodące:
– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Niwnicy;
– Zespół Szkolno -Przedszkolny w Białej Nyskiej;
– Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Nysie.

Szkoły współpracujące z obszarów wiejskich w gminie Nysa:
– Zespół Szkolno Przedszkolny w Kopernikach;
– Zespół Szkolno Przedszkolny w Goświnowicach;
– Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Lipowej z Oddziałem Przedszkolnym.

Szkoły współpracujące w gminie Nysa:
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Nysie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu;
– Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Nysie;
– Szkoła Podstawowa nr 5 w Nysie im. marszałka Józefa Piłsudskiego;
– Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi im. J.H. Dąbrowskiego w Nysie.

Nauczyciele ze szkół wiodących, związani z czterema obszarami wsparcia, będą brali udział w warsztatach metodycznych, sieciach wsparcia, konsultacjach, konferencjach, szkoleniach, szkoleniach elearningowych na platformie doskonaleniewsieci.pl.

Nauczyciele ze szkół współpracujących, związani z czterema obszarami wsparcia, będą brali udział w warsztatach, sieciach wsparcia, konsultacjach, konferencjach, szkoleniach, szkoleniach elearningowych na platformie doskonaleniewsieci.pl, lekcjach pokazowych.

Wyboru szkół na szkołę ćwiczeń dokonano zgodnie z kryt. zał. nr 11 do konkursu, w ramach którego zaimplementowano Model szkoły ćwiczeń opracowany przez ORE. Szkoły wiodące, które weszły do NSC spełniały kryteria projektowe tj. posiadały odpowiednią bazę, zasoby kadrowe, doświadczenie oraz odpowiednią motywację kadry pedagogicznej i zarządzającej, na co wskazała przygotowana wcześniej diagnoza.

Cel główny projektu przyczyni się do podniesienia jakości systemu oświaty w regionie poprzez poprawę i zwiększenie działań związanych z innowacyjnymi metodami nauczania wykorzystywanymi w NSC, w tym metodami nauczania przyjaznymi mózgowi oraz nauczaniem zdalnym.

Cel główny projektu przyczyni się do rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności psychospołecznych niezbędnych na rynku pracy wśród uczniów szkół biorących udział w projekcie poprzez udział w lekcjach pokazowych, zajęciach w pracowniach doposażonych w ramach projektu, jak również doskonalenia zawodowego nauczycieli z 10 szkół, biorących udział w projekcie. Zgodnie z zapisami celu PO WER zwiększy się wykorzystanie innowacyjnych metod wspierających proces nauczania w zakresie: umiejętności krytycznego myślenia, polepszenia pracy zespołowej, kreatywności, innowacyjności, umiejętności uczenia się i nauczania, rozumienia, jak i nauczania z wykorzystaniem TIK, w tym lekcji zdalnych.

Poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod kształcenia w 4 pracowniach uczniowie podniosą swoje umiejętności matematyczno-przyrodnicze, językowe, ICT.

Ponadto zaplanowane szkolenia dla nauczycieli wspomogą również uczniów w rozwinięciu dodatkowych umiejętności takich jak: kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa, kompetencje wychowawczo-profilaktyczne czy też umiejętność uczenia się.

Terminy najbliższych szkoleń:

  • 16.09.2022 – spotkanie stacjonarne sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli szkół wiodących i współpracujacyh /godz. 12:30-20:30, PSP nr 2 w Nysie/
  • 17.09. oraz 24.09.2022 – Warsztat z zakresu diagnozy kompetencji kluczowych uczniów dla nauczycieli szkół wiodących i współpracujacyh /godz. 8:00-16:00, PSP nr 2 w Nysie/
  • 2.10.2022 – spotkanie stacjonarne sieci współpracy i samokształcenia dla studentów /godz. 8:00-16:00, WSZiA w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 18/
  • 20-21.10.2022 – IV Opolskie Forum Edukacyjne /konferencja on-line/