Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Ekonomiczne — Prawo w oświacie

Cele studiów i sylwetka absolwenta:

 

Celem studiów jest aktualizacja wiedzy i podniesienie kompetencji sprawnego posługiwania się przepisami prawa oświatowego w efektywnym i skutecznym zarządzaniu szkołą (placówką) oraz poszerzenie kompetencji kierowniczych na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej działających w systemie oświaty w zakresie znajomości i stosowania aktualnych przepisów prawa oświatowego. Studia dostarczają wiedzę z zakresu prawa oświatowego, uwzględniającą aspekty zmieniającego się prawa oraz adekwatną do bieżących problemów polskiej oświaty. Pozwalają również na podniesienie kompetencji i umiejętności w różnych obszarach związanych m.in. z prawem pracy, prawem zamówień publicznych i prawem administracyjnym. Warto również zwrócić uwagę na blok przedmiotów związanych z rozliczeniami finansowymi i aspektami prawnymi tychże.

Program został opracowany z myślą o potrzebach kadry kierowniczej wszystkich szczebli administracji oświatowej, a także osób, które planują rozwój zawodowy swojej kariery w sektorze oświaty (zarówno publicznej, jak i niepublicznej), a także w różnych jednostkach i organizacjach związanych z procesami edukacyjno-wychowawczymi (instytucje samorządowe, związki zawodowe, organizacje młodzieżowe, itp.)

Absolwent studiów podyplomowych „Prawo oświatowe” posiada m.in. usystematyzowaną wiedzę  o prawie oraz szczegółowych zagadnieniach – w tym finansowych – istotnych dla prowadzenia działalności oświatowej. Treści dydaktyczne realizowane w trakcie kształcenia umożliwiają m.in. poznanie i lepsze zrozumienie źródeł prawa oświatowego i dokonywanie precyzyjnej  wykładni obowiązujących norm prawnych.

Program studiów został tak opracowany, aby przy wykorzystaniu nowoczesnych metod nauczania dominowały wątki praktyczne, polegające na wdrażaniu pragmatycznych rozwiązań w  zakresie tego, jak racjonalnie wykorzystać wiedzę i doświadczenie dla uzyskania zaplanowanego celu, którym jest wyraźne podniesienie wiedzy, kompetencji i umiejętności.

Warto zwrócić ponadto uwagę, na wzmocnienie  kompetencji decyzyjnych absolwentów m.in. dzięki realizacji programu studiów zakładającemu wykorzystanie nowoczesnych  technik informacyjnych w zarządzaniu szkołą, a także sekwencyjny charakter zajęć tj.  rozwiązywanie problemów wynikających z praktycznego wykorzystywania prawa oświatowego. Wykładowcy to m.in. powszechnie znani, przedstawiciele nauki prawa oświatowego, kierownicy jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy administracji samorządowej i rządowej – wybitni wykładowcy akademiccy.

Studia trwają dwa semestry, warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 

Ramowy program studiów:

 1. Prawo, jego źródła i wybrane elementy
 2. Polityka edukacyjna w Polsce i Unii Europejskiej – wybrane modele systemu oświaty
 3. Finanse publiczne i zarządzanie finansami w oświacie
 4. Strategia rozwoju placówki oświatowej
 5. Formalno-prawne aspekty relacji: placówka oświatowa a samorząd terytorialny
 6. Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w oświacie
 7. Etyka w oświacie – elementy prawa autorskiego i prawa ochrony własności intelektualnej
 8. Prawo zamówień publicznych
 9. Prawo pracy. Karta nauczyciela
 10. Prawo administracyjne
 11. Negocjacje i sposoby rozwiązywania konfliktów
 12. Kodeks postępowania cywilnego
 13. System informacji oświatowej
 14. Systemy informatyczne w oświacie
 15. Social media a funkcjonowanie placówek oświatowych
 16. Rodzaje i sposoby wykorzystania unijnych i krajowych systemów wsparcia działalności placówek oświatowych
 17. Partnerstwo publiczno-prywatne
 18. Zarządzanie zmianą i innowacjami w oświacie

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

Praktyki

Nie są wymagane.