Wyszukiwanie

Jednolite studia magisterskie — Pedagogika przedszkola i wczesnoszkolna

Jednolite studia magisterskie

10 - semestralne

Nowość!!! Od roku akademickiego 2021/2022 możliwość kształcenia w obrębie dwóch modułów: NAUCZANIE ZDLANE lub DIAGNOZA I TERAPIA DZIECI Z ZABURZENIAMI

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLA I WCZESNOSZKOLNA

Wszystkie osoby, które mają poczucie, że ich powołaniem jest praca z dziećmi i na rzecz dzieci, zapraszamy na jednolite 5-letnie studia magisterskie w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Program studiów na kierunku Pedagogika Przedszkola i Wczesnoszkolna obejmuje szerokie spektrum wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii, filozofii, socjologii, biomedycznych podstaw rozwoju człowieka, diagnozowania potrzeb i możliwości ucznia, metod stymulowania aktywności i kreatywności poznawczej młodego człowieka itd. Zawiera także paletę przedmiotów, w ramach których student zdobędzie przygotowanie merytoryczne do działalności nauczycielskiej w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, a także nabędzie wiedzę i umiejętności z dziedziny współczesnej metodyki poszczególnych typów edukacji oraz sprawności w zakresie zespalania wiedzy i umiejętności dzieci/uczniów.

Integralnym elementem kształcenia w sferze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej są praktyki zawodowe, które umożliwiają studentowi budowę swego warsztatu nauczyciela, tj. kształtowanie i rozwój umiejętności dydaktyczno-wychowawczych w bezpośrednim kontakcie z uczniami. Program studiów przewiduje śródroczne i ciągłe praktyki pedagogiczne w przedszkolach i szkołach podstawowych. Ponadto studenci WSZiA w Opolu będą mogli ćwiczyć i doskonalić swój warsztat pracy nauczyciela podczas praktyki pedagogicznej w Opolskiej Szkole Ćwiczeń lub Kluczborskiej Szkole Ćwiczeń.

Studia na kierunku Pedagogika Przedszkola i Wczesnoszkolna w WSZiA umożliwiają nabycie odpowiednich zawodowych zdolności, dzięki którym absolwent będzie mógł aktywnie uczestniczyć we wszechstronnym rozwoju młodego człowieka, będzie potrafił wyposażać go w wiedzę, a także kształtować jego postawy i nawyki, będzie umiał rozwijać jego możliwości w zakresie twórczego myślenie, kreowania osobowość, a także przygotuje go do podjęcia nauki na wyższym poziomie edukacyjnym. Powyższe efekty wychowawczo-edukacyjne absolwent ma szansę osiągnąć dzięki nabytym w trakcie studiów kompetencjom, a w szczególności:

  • sprawności z zakresu metodycznej i zindywidualizowanej pracy z dzieckiem w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym, wspierającej jego integralny rozwój;
  • umiejętności tworzenia i prawidłowej oceny procesów pedagogicznych, wychowawczych oraz rozwojowych dziecka;
  • umiejętności diagnozowania potrzeb edukacyjnych i egzystencjalnych dziecka, gotowość do dbałości o jego integralny rozwój;
  • zdolności tworzenia odpowiednich programów i sytuacji dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, terapeutycznych;
  • umiejętności prowadzenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej w środowisku wychowawczym, posługiwanie się mową, śpiewem, gestami;
  • umiejętności pracy w grupie i organizacji pracy zespołowej w środowisku uczniów, nauczycieli i rodziców;
  • umiejętności rozstrzygania dylematów etycznych wynikających z roli nauczyciela.

Perspektywy zawodowe

Absolwent uzyskuje pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej. Na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej może prowadzić zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w:

  • publicznych i prywatnych przedszkolach;
  • publicznych i prywatnych szkołach podstawowych;
  • przedszkolach i szkołach podstawowych z oddziałami/klasami integracyjnymi.

Ponadto innym możliwym miejsce pracy absolwenta są instytucje oświatowe, placówki opiekuńcze, placówki pomocy dziecku, placówki wspierające rodzinę dysfunkcyjną, instytucje organizujące czas wolny dla dzieci i młodzieży, instytucje prowadząc  działalność na rzecz dziecka i rodziny.