Wyszukiwanie

Jednolite studia magisterskie — Pedagogika specjalna

Jednolite studia magisterskie

10 - semestralne

Moduł kształcenia (specjalizacja)

PEDAGOGIKA SPECJALNA

Na jednolite 5-letnie (10 semestrów) studia magisterskie na kierunku Pedagogika Specjalna zapraszamy wszystkie osoby, które mają poczucie, że ich powołaniem jest praca na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Studia na kierunku Pedagogika specjalna umożliwiają nabycie odpowiednich zawodowych zdolności, dzięki którym absolwent będzie wrażliwy na potrzeby człowieka z niepełnosprawnością, chorobą przewlekłą, niedostosowaniem społecznym, człowieka wymagającego wsparcia w rozwoju, edukacji i społecznym funkcjonowaniu. Będą potrafił przeciwdziałać marginalizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, przedstawiać ich potrzeby, możliwości i ograniczenia.

Studiujący na kierunku Pedagogika specjalna zdobędzie ciekawy, regulowany przez prawo zawód; zdobędzie wiedzę i umiejętności oraz kompetencje społeczne istotne dla zawodowego funkcjonowania w charakterze pedagoga specjalnego.

Program studiów na kierunku Pedagogika Specjalna obejmuje szerokie spektrum wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki i psychologii, z biomedycznych podstaw rozwoju człowieka, diagnozowania potrzeb i możliwości ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, metod stymulowania aktywności i kreatywności poznawczej młodego człowieka itd. Zawiera także paletę przedmiotów, w ramach których student zdobędzie przygotowanie merytoryczne do działalności nauczycielskiej w placówkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i edukacji włączającej, a w tym kompetencje w zakresie: metodyki nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną; metodyki pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób ze sprzężoną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną; metodyka wychowania i kształcenia uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną w różnych typach placówek edukacyjnych, na różnych etapach edukacji.

Integralnym elementem kształcenia w sferze pedagogiki specjalnej są praktyki zawodowe, które umożliwiają studentowi budowę swego warsztatu pedagoga specjalnego – nauczyciela specjalisty, tj. kształtowanie i rozwój umiejętności dydaktyczno-wychowawczych w bezpośrednim kontakcie z uczniami. Program studiów przewiduje śródroczne i ciągłe praktyki pedagogiczne w placówkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i edukacji włączającej. Ponadto studenci będą mogli ćwiczyć i doskonalić swój warsztat pracy nauczyciela podczas praktyki pedagogicznej w Opolskiej Szkole Ćwiczeń lub Kluczborskiej Szkole Ćwiczeń.

Absolwent Pedagogiki specjalnej będzie posiadał umiejętność posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych oraz możliwości edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych. Będzie potrafił – w zależności od swych specjalistycznych zainteresowań – rozpoznawać i samodzielnie rozwiązywać problemy edukacyjne, rehabilitacyjne i resocjalizacyjne. I tak, specjalizujący się w edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną będzie przygotowany do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Rozwijający swe kompetencje z zakresu edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu będzie posiadał poszerzona wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: medycznych i psychologicznych podstaw zaburzeń specyfiki funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, metod terapii autyzmu, diagnozy funkcjonalnej oraz będzie posiadał kompetencje do konstruowania i realizacji  indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. Specjalizujący się w pedagogice resocjalizacyjnej będzie posiadał poszerzoną wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i zagrożonymi nieprzystosowaniem społecznym zarówno w instytucjach zamkniętych jak i środowisku otwartym. Zaś absolwent, który doskonalił swe umiejętności w sferze wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, będzie posiadał sprawności w zakresie profilaktyki, wieloprofilowej diagnozy, rehabilitacji oraz wspomagania rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub z zaburzeniami rozwojowymi (np. dysfunkcją wzroku, słuchu, ruchu, opóźnieniem rozwoju psychoruchowego i zaburzeniami ze spektrum autyzmu).

Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów uzyskuje pełne kwalifikacje zawodowe do pracy w roli nauczyciela uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jest przygotowany do pełnienia roli:

  • pedagoga specjalnego – nauczyciela specjalisty do pracy w placówkach kształcenia integracyjnego i ogólnodostępnego;
  • nauczyciela na wszystkich etapach edukacyjnych w placówkach specjalnych w odniesieniu do podstawy programowej dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną;
  • nauczyciela zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego oraz specjalnego;
  • wychowawcy do pracy w placówkach resocjalizacyjnych;
  • terapeuty – pedagoga specjalnego w zespołach wczesnego wspomagania, placówkach wczesnej interwencji oraz w zakresie opieki nad małym dzieckiem (żłobki, centra wsparcia rodziny).

Absolwent jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach/organizacjach działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, w tym w: placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, placówkach opieki, wychowania i rehabilitacji, agendach służb socjalnych, placówkach służby zdrowia i resocjalizacyjnych, oświatowych agendach samorządowych oraz sądownictwie.

[Program studiów jest oparty na: Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli: Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.]