Wyszukiwanie

Logistyka – studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Logistyka - studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

(3-letnie licencjackie)

Moduł kształcenia (specjalizacja)

EKOLOGISTYKA

Nazwisko wykładowcy

Studenci tego modułu zdobywają wiedzę i umiejętności  niezbędne do prowadzenia działań z zakresu unieszkodliwiania i odzysku odpadów. Ma to szczególne znaczenie dla przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych chcących realizować  działania w zakresie logistyki zwrotnej, ale również dla firm ekologistycznych oferujących obsługę takich procesów. Absolwenci tego modułu będą umieli skoordynować działania ekologiczne z podstawową działalnością przedsiębiorstwa i trwale ograniczyć negatywny wpływ tworzenia warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy. W ramach tego absolwenci uzyskują następujące kompetencje:

 • efektywnego nadzorowania gospodarowania odpadami komunalnymi w jednostkach gospodarczych i społecznych;
 • zarządzania selektywnym zbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych;
 • posługiwania się przepisami prawa krajowego i międzynarodowego dotyczącego prawidłowej gospodarki odpadami;
 • analizy i diagnozy wpływu działalności gospodarczo-społecznej na środowisko naturalne;
 • dokonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych jednostki;
 • stosowanie metod i narzędzi ekonomicznych i finansowych w zarządzaniu ekologistycznymi działaniami jednostek gospodarczo-społecznych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci wskazanego modułu będą merytorycznie przygotowanie do podjęcia pracy w charakterze:

 • menadżera z zakresu gospodarki odpadami przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej;
 • specjalisty d.s. ekologii w firmach transportowych i komunikacyjnych;
 • na różnych szczeblach kierowniczych przedsiębiorstw i instytucji okołobiznesowych dotyczących gospodarki odpadami;
 • specjalistów z zakresu ekologii w przedsiębiorstwach spedycyjnych, a także w planowanych Centrach Logistycznych;
 • specjalisty ds. gospodarki odpadami w miejskich zakładach komunalnych;
 • pracownika wyższego lub średniego szczebla zarządzania w wydziałach środowiska i gospodarki odpadami jednostek samorządowych.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

LOGISTYKA SŁUŻB MUNDUROWYCH I LOGISTYKA HUMANITARNA

Nazwisko wykładowcy

Celem kształcenia wskazanego modułu jest wyposażenie studentów w teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii stosowanych w obszarach działania służb mundurowych. Kształcenie  pozwoli na zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej analizowania aktualnego zapotrzebowania służb mundurowych, kompetencji w dziedzinie nowoczesnego planowania zaopatrzenia, jak również w sytuacjach kryzysowych. Kompetencje które pozyska absolwent pozwolą:

 • diagnozować prawne, psychologiczne, socjologicznych i społeczne aspekty logistyki humanitarnej i zarządzania kryzysowego
 • tworzenia i stosowania planów i scenariuszy logistycznych związanych z niesieniem pomocy humanitarnej
 • zarządzać sytuacjami kryzysowymi
 • analizować i diagnozować zadania kryzysowe oraz zasady prowadzenia akcji ratunkowych i organizacji pomocy humanitarnych;
 • analizować aktualne zapotrzebowania służb mundurowych w dziedzinie nowoczesnego planowania zaopatrzenia, które stanowią immanentną cechę otoczenia działania tego rodzaju organizacji.
 • planować procesy logistyczne w tym obszarze, a także zarządzać informacją i transportem jako narzędziami wsparcia bezpieczeństwa.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci wskazanego modułu będą merytorycznie przygotowanie do podjęcia pracy w charakterze:

 • kadry kierowniczej działów zaopatrzenia wszelkiego rodzaju służb mundurowych, w tym przede wszystkim Wojska Polskiego, Policji, Straży Pożarnej, ale również straży gminnych i służb ratownictwa medycznego.
 • kierowników, specjalistów, doradców, ekspertów lub inspektorów w: strukturach Ministerstwa Zdrowia, MSW a także MS
 • pracowników organizacji pozarządowych związanych z bezpieczeństwem i przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym
 • specjalistów w Wydziałach lub Sztabach Zarządzania Kryzysowego urzędów wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz w instytucjach samorządowych a także w Wojewódzkich Sztabach Wojskowych, Jednostkach Państwowej Staży Pożarnej i Policji (w tym w biurach logistycznych ich jednostek organizacyjnych) formacjach OCK i instytucjach związanych z pomocą humanitarną i reagowaniem kryzysowym;
 • pracowników centrów dystrybucji pomocy humanitarnej.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

LOGISTYKA W BIZNESIE

Nazwisko wykładowcy

Studia na ramach tego modułu przygotowują studentów z zakresu problematyki zarządzania w sferze logistyki ze szczególnym uwzględnieniem  logistyki zaopatrzenia, zarządzania logistyczno-marketingowe, zarządzania łańcuchem dostaw, logistyki dystrybucji, logistyki międzynarodowej, normalizacji i zarządzania jakością w logistyce, infrastruktury logistycznej oraz logistycznej obsługi klienta. W ramach modułu absolwenci uzyskają umiejętności i kompetencje pozwalające:

 • analizować i diagnozować zadania logistyczne jednostek gospodarczych i społecznych
 • prawidłowo zarządzać centrami logistycznymi i ich infrastrukturą
 • analizować i prognozować procesy zaopatrzenia i dystrybucji oraz narzędzia w logistycznym łańcuchu dostaw
 • stosować metody i techniki informatycznego zarządzania logistycznego,
 • organizować i realizować operacyjną działalność logistyczną
 • stosować przepisy prawa krajowego i międzynarodowego w procesie logistycznych działań jednostek.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci wskazanego modułu będą przygotowani do podjęcia pracy w:

 • w jednostkach produkcyjnych i usługowych w charakterze specjalistów i menedżerów odpowiedzialnych za procesy logistyczno-marketingowe;
 • centrach logistycznych;
 • przedsiębiorstwach spedycji krajowej i międzynarodowej;
 • przedsiębiorstwach komunikacyjnych zajmując stanowiska wyższej i średniej kadry odpowiedzialnej za sferę kształtowania się procesów logistyczno-marketingowych w skali mikro i makro;
 • menedżerów zarządzających łańcuchem dostaw;
 • pracowników logistycznych centrów dystrybucji; menagerów i kierowników odpowiedzialnych za gospodarkę logistyczną w firmie.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY

Nazwisko wykładowcy

Studia w ramach wskazanego modułu kształcą studentów z zakresu szeroko rozumianej problematyki zarządzania w sferze logistyki i transportu wewnętrznego i zewnętrznego. Mają na celu dostarczenie wszechstronnej wiedzy z zakresu: prawnych regulacji zadań transportowych przepisów kształtujących zasady finansowo – podatkowe, podstawowych wymogów dotyczących bezpieczeństwa przewozu towarów i osób, konstruowania logistycznych łańcuchów dostaw, praktycznego zapoznania się z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa branży transportowej oraz zagadnieniami ekologistyki.

W ramach modułu studenci zdobędą umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • sprawnego zarządzania łańcuchem dostaw;
 • umiejętności efektywnego kierowania  zadaniami  transportowo-magazynowymi;
 • prawidłowej analizy zagadnień spedycyjnych w zakresie logistycznego zarządzania przedsiębiorstwem;
 • analizy wpływu transportu na środowisko naturalne;
 • interpretowania zagadnień i uregulowań prawnych dotyczących polityki transportowej;
 • zarządzania infrastrukturą informacyjno-decyzyjnej, w tym związaną z komputerowym wspomaganiem decyzji dotyczących kształtowania się procesów logistyczno-transportowych w skali mikro i makroekonomicznej.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tego modułu będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

 • menedżerów, prezesów i dyrektorów odpowiedzialnych za sferę kształtowania się procesów logistyczno-marketingowych w firmie;
 • pracowników logistycznych centrów dystrybucji;
 • kierowników średniego szczebla zarządzania odpowiedzialnych za gospodarkę transportowo-magazynową w firmie;
 • członków zarządu i rad nadzorczych przedsiębiorstw sfery logistyki;
 • menedżerów zarządzających łańcuchem dostaw;
 • samodzielnych przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą ze szczególnym uwzględnieniem działalności logistyczno-transportowej;
 • doradców z dziedziny zarządzania logistyczno-transportowego w firmach konsultingowych;
 • specjalistów z zakresu informatycznego wspomagania procesów logistyczno-marketingowych.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

LOGISTYKA SŁUŻB MUNDUROWYCH I LOGISTYKA HUMANITARNA

Nazwisko wykładowcy

Celem kształcenia wskazanego modułu jest wyposażenie studentów w teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii stosowanych w obszarach działania służb mundurowych. Kształcenie  pozwoli na zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej analizowania aktualnego zapotrzebowania służb mundurowych, kompetencji w dziedzinie nowoczesnego planowania zaopatrzenia, jak również w sytuacjach kryzysowych. Kompetencje które pozyska absolwent pozwolą:

 • diagnozować prawne, psychologiczne, socjologicznych i społeczne aspekty logistyki humanitarnej i zarządzania kryzysowego
 • tworzenia i stosowania planów i scenariuszy logistycznych związanych z niesieniem pomocy humanitarnej
 • zarządzać sytuacjami kryzysowymi
 • analizować i diagnozować zadania kryzysowe oraz zasady prowadzenia akcji ratunkowych i organizacji pomocy humanitarnych;
 • analizować aktualne zapotrzebowania służb mundurowych w dziedzinie nowoczesnego planowania zaopatrzenia, które stanowią immanentną cechę otoczenia działania tego rodzaju organizacji.
 • planować procesy logistyczne w tym obszarze, a także zarządzać informacją i transportem jako narzędziami wsparcia bezpieczeństwa.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci wskazanego modułu będą merytorycznie przygotowanie do podjęcia pracy w charakterze:

 • kadry kierowniczej działów zaopatrzenia wszelkiego rodzaju służb mundurowych, w tym przede wszystkim Wojska Polskiego, Policji, Straży Pożarnej, ale również straży gminnych i służb ratownictwa medycznego.
 • kierowników, specjalistów, doradców, ekspertów lub inspektorów w: strukturach Ministerstwa Zdrowia, MSW a także MS
 • pracowników organizacji pozarządowych związanych z bezpieczeństwem i przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym
 • specjalistów w Wydziałach lub Sztabach Zarządzania Kryzysowego urzędów wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz w instytucjach samorządowych a także w Wojewódzkich Sztabach Wojskowych, Jednostkach Państwowej Staży Pożarnej i Policji (w tym w biurach logistycznych ich jednostek organizacyjnych) formacjach OCK i instytucjach związanych z pomocą humanitarną i reagowaniem kryzysowym;
 • pracowników centrów dystrybucji pomocy humanitarnej.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

LOGISTYKA W BIZNESIE

Nazwisko wykładowcy

Studia na ramach tego modułu przygotowują studentów z zakresu problematyki zarządzania w sferze logistyki ze szczególnym uwzględnieniem  logistyki zaopatrzenia, zarządzania logistyczno-marketingowe, zarządzania łańcuchem dostaw, logistyki dystrybucji, logistyki międzynarodowej, normalizacji i zarządzania jakością w logistyce, infrastruktury logistycznej oraz logistycznej obsługi klienta. W ramach modułu absolwenci uzyskają umiejętności i kompetencje pozwalające:

 • analizować i diagnozować zadania logistyczne jednostek gospodarczych i społecznych
 • prawidłowo zarządzać centrami logistycznymi i ich infrastrukturą
 • analizować i prognozować procesy zaopatrzenia i dystrybucji oraz narzędzia w logistycznym łańcuchu dostaw
 • stosować metody i techniki informatycznego zarządzania logistycznego,
 • organizować i realizować operacyjną działalność logistyczną
 • stosować przepisy prawa krajowego i międzynarodowego w procesie logistycznych działań jednostek.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci wskazanego modułu będą przygotowani do podjęcia pracy w:

 • w jednostkach produkcyjnych i usługowych w charakterze specjalistów i menedżerów odpowiedzialnych za procesy logistyczno-marketingowe;
 • centrach logistycznych;
 • przedsiębiorstwach spedycji krajowej i międzynarodowej;
 • przedsiębiorstwach komunikacyjnych zajmując stanowiska wyższej i średniej kadry odpowiedzialnej za sferę kształtowania się procesów logistyczno-marketingowych w skali mikro i makro;
 • menedżerów zarządzających łańcuchem dostaw;
 • pracowników logistycznych centrów dystrybucji; menagerów i kierowników odpowiedzialnych za gospodarkę logistyczną w firmie.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY

Nazwisko wykładowcy

Studia w ramach wskazanego modułu kształcą studentów z zakresu szeroko rozumianej problematyki zarządzania w sferze logistyki i transportu wewnętrznego i zewnętrznego. Mają na celu dostarczenie wszechstronnej wiedzy z zakresu: prawnych regulacji zadań transportowych przepisów kształtujących zasady finansowo – podatkowe, podstawowych wymogów dotyczących bezpieczeństwa przewozu towarów i osób, konstruowania logistycznych łańcuchów dostaw, praktycznego zapoznania się z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa branży transportowej oraz zagadnieniami ekologistyki.

W ramach modułu studenci zdobędą umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • sprawnego zarządzania łańcuchem dostaw;
 • umiejętności efektywnego kierowania  zadaniami  transportowo-magazynowymi;
 • prawidłowej analizy zagadnień spedycyjnych w zakresie logistycznego zarządzania przedsiębiorstwem;
 • analizy wpływu transportu na środowisko naturalne;
 • interpretowania zagadnień i uregulowań prawnych dotyczących polityki transportowej;
 • zarządzania infrastrukturą informacyjno-decyzyjnej, w tym związaną z komputerowym wspomaganiem decyzji dotyczących kształtowania się procesów logistyczno-transportowych w skali mikro i makroekonomicznej.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tego modułu będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

 • menedżerów, prezesów i dyrektorów odpowiedzialnych za sferę kształtowania się procesów logistyczno-marketingowych w firmie;
 • pracowników logistycznych centrów dystrybucji;
 • kierowników średniego szczebla zarządzania odpowiedzialnych za gospodarkę transportowo-magazynową w firmie;
 • członków zarządu i rad nadzorczych przedsiębiorstw sfery logistyki;
 • menedżerów zarządzających łańcuchem dostaw;
 • samodzielnych przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą ze szczególnym uwzględnieniem działalności logistyczno-transportowej;
 • doradców z dziedziny zarządzania logistyczno-transportowego w firmach konsultingowych;
 • specjalistów z zakresu informatycznego wspomagania procesów logistyczno-marketingowych.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta