Wyszukiwanie

Pedagogika – studia I stopnia

Pedagogika - studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

(3-letnie licencjackie)

Moduł kształcenia (specjalizacja)

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Nazwisko wykładowcy

Studia przygotowują do pracy z dziećmi i młodzieżą wymagającymi częściowej lub całkowitej opieki. Absolwent tej specjalności jest wyposażony w umiejętności i kompetencje niezbędne do podejmowania działań:

 • opiekuńczych i wychowawczych względem swych podopiecznych;
 • zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych podopiecznych
 • diagnozowania trudności wychowawczych;
 • zapobiegania powstawaniu trudnych sytuacji życiowych;
 • współpracy z rodziną ucznia w celu wspierania jego rozwoju;
 • psychoedukacyjnych i terapeutycznych dla rodziców.

Perspektywy zawodowe

Absolwent jest przygotowywany do pracy we wszelkiego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych występujących w systemie opieki nad dzieckiem.  
Możliwe miejsca pracy to m.in.: placówki oświatowe; warsztaty terapii zajęciowej; ośrodki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez organizacje pozarządowe; szkoły specjalne; placówki usamodzielniające; specjalne ośrodki wychowawcze; internaty i bursy; placówki wychowania pozaszkolnego; domy dziecka; pogotowia opiekuńcze; żłobki; świetlice środowiskowe i szkolne.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

PEDAGOGIKA PRACY I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Nazwisko wykładowcy

Specjalność przygotowuje do rozwiązywania problemów występujących w środowisku pracy i kształtowania relacji człowiek-człowiek w zespołach pracowniczych. Studiujący w ramach tego modułu mają możliwość nabyć umiejętności i kompetencje m.in. z zakresu:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • inspirowania działań prowadzących do pozytywnych zmian społecznych,   kształtowania odpowiedniej kultury organizacyjnej;
 • planowania i realizowania systemu motywacyjnego pracowników organizacji;
 • rozpoznawania sytuacji konfliktowych w miejscu pracy i zarządzania konfliktem;
 • mediacji i negocjacji, czyli umiejętnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych;
 • doradztwa zawodowego i planowania ścieżki kariery zawodowej;
 • rekrutacji i selekcji pracowników oraz organizacji szkoleń.

Perspektywy zawodowe

Absolwent jest przygotowany do pracy menadżerskiej, zarządczej w organizacjach gospodarczych, samorządowych, oświatowych, społecznych itp. Może być zatrudniony m.in. na stanowiskach: pedagoga pracy, doradcy personalnego, specjalisty do spraw zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleń, rekrutacji i selekcji pracowników, konsultanta ds. kariery zawodowej, specjalisty do spraw szkoleń i upowszechniania edukacji dorosłych. 

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

PSYCHOPEDAGOGIKA TWÓRCZOŚCI

Nazwisko wykładowcy

Specjalność przygotowuje do podejmowania psychologicznych, filozoficznych i pedagogicznych oddziaływań, których celem jest wyzwalanie kreatywności dzieci i młodzieży. Absolwenci wyposażeni są w umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • diagnozowania zdolności i postaw twórczych;
 • prowadzenia treningów twórczości i psychopedagogicznych warsztatów kreatywności;
 • metodyki twórczej pracy z dzieckiem w wieku szkolnym;
 • tworzenia i realizowania innowacji pedagogicznych;
 • rozwijania umiejętności twórczych i kreatywnych w kontaktach interpersonalnych;
 • animowania inicjatyw ukierunkowanych na rozwój kreatywności.

Perspektywy zawodowe

Absolwent jest przygotowany do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi w różnych instytucjach i organizacjach. Jego miejscem pracy może być: szkoła, świetlica szkolna, świetlica środowiskowa, świetlica socjoterapeutyczna, placówka opiekuńczo-wychowawcza, fundacja prowadząca działalność społeczną i profilaktyczną, stowarzyszenia prospołeczne, warsztaty terapii zajęciowej, ogniska resocjalizacyjne, ośrodek pomocy społecznej, dom opieki, ośrodek kultury.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

RESOCJALIZACJA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

Nazwisko wykładowcy

Studia na specjalności umożliwiają nabycie umiejętności i kompetencji potrzebnych do kształtowania właściwych i pożądanych postaw osób niedostosowanych społecznie, profilaktycznych wobec zagrożonych oraz pomocowych w stosunku do tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. W szczególności studia umożliwiają nabycie sprawności w zakresie:

 • diagnozowaniem osób (grup) podwyższonego ryzyka
 • pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie;
 • pracy z osadzonymi i uzależnionymi;
 • prowadzenia działań z zapobiegających występowaniu zjawisk patologicznych;
 • trafnej identyfikacji potrzeb osób z zaburzonym zachowaniem;
 • inicjowania procesu modyfikacji osobowości jednostki społecznie niedostosowanej;
 • formułowania zaleceń i wdrażania projektów zmian w procesie kształcenia człowieka.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci przygotowani są do pracy w różnego typu organizacjach, instytucjach i placówkach, które podejmują oddziaływania resocjalizacyjne wobec osób nieprzystosowanych społecznie, wspomagające osoby w trudnej sytuacji życiowej. Potencjalne miejsca pracy absolwenta to: areszt śledczy; komenda policji; zakład karny; policyjna izba dziecka; pogotowie opiekuńcze; zakład wychowawczy; zakład poprawczy; sąd i prokuratura; świetlica terapeutyczna; kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą; świetlica środowiskowa, placówki oświatowe i wychowawcze.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

Pedagogika multimedialna i technologie informacyjno-komunikacyjne – nowość!

Nazwisko wykładowcy

Student specjalności nabywa umiejętności i kompetencji w zakresie:

 • edukacji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (WebQuest; grywalizacji itp.);
 • kodowania i podstaw programowania;
 • edukacji multimedialnej;
 • obsługi socjal mediów i wykorzystywania ich do pracy opiekuńczo-wychowawczej;
 • wykorzystania darmowych i najpopularniejszych aplikacji edukacyjnych;
 • podstaw obsługi stron www i platform edukacyjnych.

Perspektywy zawodowe

Studia na specjalności przygotowują do pracy w różnego typu placówkach i organizacjach zajmujących się szeroko rozumianą edukacją i wychowaniem, w tym edukacją zdalną opartą na nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Studia przygotowują do pracy edukacyjnej i wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, która oparta będzie na nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Absolwent posiada kwalifikacje predysponujące go m.in. do pracy w  placówkach edukacyjnych, w centrach kształcenia ustawicznego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Moduł kształcenia (specjalizacja)

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Nazwisko wykładowcy

Studia przygotowują do pracy z dziećmi i młodzieżą wymagającymi częściowej lub całkowitej opieki. Absolwent tej specjalności jest wyposażony w umiejętności i kompetencje niezbędne do podejmowania działań:

 • opiekuńczych i wychowawczych względem swych podopiecznych;
 • zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych podopiecznych
 • diagnozowania trudności wychowawczych;
 • zapobiegania powstawaniu trudnych sytuacji życiowych;
 • współpracy z rodziną ucznia w celu wspierania jego rozwoju;
 • psychoedukacyjnych i terapeutycznych dla rodziców.

Perspektywy zawodowe

Absolwent jest przygotowywany do pracy we wszelkiego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych występujących w systemie opieki nad dzieckiem.  
Możliwe miejsca pracy to m.in.: placówki oświatowe; warsztaty terapii zajęciowej; ośrodki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez organizacje pozarządowe; szkoły specjalne; placówki usamodzielniające; specjalne ośrodki wychowawcze; internaty i bursy; placówki wychowania pozaszkolnego; domy dziecka; pogotowia opiekuńcze; żłobki; świetlice środowiskowe i szkolne.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

PEDAGOGIKA PRACY I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Nazwisko wykładowcy

Specjalność przygotowuje do rozwiązywania problemów występujących w środowisku pracy i kształtowania relacji człowiek-człowiek w zespołach pracowniczych. Studiujący w ramach tego modułu mają możliwość nabyć umiejętności i kompetencje m.in. z zakresu:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • inspirowania działań prowadzących do pozytywnych zmian społecznych,   kształtowania odpowiedniej kultury organizacyjnej;
 • planowania i realizowania systemu motywacyjnego pracowników organizacji;
 • rozpoznawania sytuacji konfliktowych w miejscu pracy i zarządzania konfliktem;
 • mediacji i negocjacji, czyli umiejętnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych;
 • doradztwa zawodowego i planowania ścieżki kariery zawodowej;
 • rekrutacji i selekcji pracowników oraz organizacji szkoleń.

Perspektywy zawodowe

Absolwent jest przygotowany do pracy menadżerskiej, zarządczej w organizacjach gospodarczych, samorządowych, oświatowych, społecznych itp. Może być zatrudniony m.in. na stanowiskach: pedagoga pracy, doradcy personalnego, specjalisty do spraw zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleń, rekrutacji i selekcji pracowników, konsultanta ds. kariery zawodowej, specjalisty do spraw szkoleń i upowszechniania edukacji dorosłych. 

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

PSYCHOPEDAGOGIKA TWÓRCZOŚCI

Nazwisko wykładowcy

Specjalność przygotowuje do podejmowania psychologicznych, filozoficznych i pedagogicznych oddziaływań, których celem jest wyzwalanie kreatywności dzieci i młodzieży. Absolwenci wyposażeni są w umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • diagnozowania zdolności i postaw twórczych;
 • prowadzenia treningów twórczości i psychopedagogicznych warsztatów kreatywności;
 • metodyki twórczej pracy z dzieckiem w wieku szkolnym;
 • tworzenia i realizowania innowacji pedagogicznych;
 • rozwijania umiejętności twórczych i kreatywnych w kontaktach interpersonalnych;
 • animowania inicjatyw ukierunkowanych na rozwój kreatywności.

Perspektywy zawodowe

Absolwent jest przygotowany do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi w różnych instytucjach i organizacjach. Jego miejscem pracy może być: szkoła, świetlica szkolna, świetlica środowiskowa, świetlica socjoterapeutyczna, placówka opiekuńczo-wychowawcza, fundacja prowadząca działalność społeczną i profilaktyczną, stowarzyszenia prospołeczne, warsztaty terapii zajęciowej, ogniska resocjalizacyjne, ośrodek pomocy społecznej, dom opieki, ośrodek kultury.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

RESOCJALIZACJA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

Nazwisko wykładowcy

Studia na specjalności umożliwiają nabycie umiejętności i kompetencji potrzebnych do kształtowania właściwych i pożądanych postaw osób niedostosowanych społecznie, profilaktycznych wobec zagrożonych oraz pomocowych w stosunku do tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. W szczególności studia umożliwiają nabycie sprawności w zakresie:

 • diagnozowaniem osób (grup) podwyższonego ryzyka
 • pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie;
 • pracy z osadzonymi i uzależnionymi;
 • prowadzenia działań z zapobiegających występowaniu zjawisk patologicznych;
 • trafnej identyfikacji potrzeb osób z zaburzonym zachowaniem;
 • inicjowania procesu modyfikacji osobowości jednostki społecznie niedostosowanej;
 • formułowania zaleceń i wdrażania projektów zmian w procesie kształcenia człowieka.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci przygotowani są do pracy w różnego typu organizacjach, instytucjach i placówkach, które podejmują oddziaływania resocjalizacyjne wobec osób nieprzystosowanych społecznie, wspomagające osoby w trudnej sytuacji życiowej. Potencjalne miejsca pracy absolwenta to: areszt śledczy; komenda policji; zakład karny; policyjna izba dziecka; pogotowie opiekuńcze; zakład wychowawczy; zakład poprawczy; sąd i prokuratura; świetlica terapeutyczna; kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą; świetlica środowiskowa, placówki oświatowe i wychowawcze.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

Pedagogika multimedialna i technologie informacyjno-komunikacyjne – nowość!

Nazwisko wykładowcy

Student specjalności nabywa umiejętności i kompetencji w zakresie:

 • edukacji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (WebQuest; grywalizacji itp.);
 • kodowania i podstaw programowania;
 • edukacji multimedialnej;
 • obsługi socjal mediów i wykorzystywania ich do pracy opiekuńczo-wychowawczej;
 • wykorzystania darmowych i najpopularniejszych aplikacji edukacyjnych;
 • podstaw obsługi stron www i platform edukacyjnych.

Perspektywy zawodowe

Studia na specjalności przygotowują do pracy w różnego typu placówkach i organizacjach zajmujących się szeroko rozumianą edukacją i wychowaniem, w tym edukacją zdalną opartą na nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Studia przygotowują do pracy edukacyjnej i wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, która oparta będzie na nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Absolwent posiada kwalifikacje predysponujące go m.in. do pracy w  placówkach edukacyjnych, w centrach kształcenia ustawicznego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych.