Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Ekonomiczne — Administracja publiczna

Kierunki Ekonomiczne

2 - semestralne

Moduł kształcenia (specjalizacja)

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Cel studiów

Celem jest zapoznanie słuchaczy z zasadami funkcjonowania administracji publicznej, a także kwestiami kontrowersyjnymi oraz mającymi znaczenie praktyczne.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów konwersatoryjnych i ćwiczeń, przez pracowników Wydziału Politologii, Socjologii i Administracji Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu oraz praktyków administracji rządowej i samorządowej.

Adresaci

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, a w szczególności adresowane do pracowników samorządowych pracujących w jednostkach samorządu terytorialnego oraz osób pragnących podjąć pracę w administracji rządowej i samorządowej.

Kwalifikacje zawodowe

Absolwenci zdobędą wiedzę na temat funkcjonowania administracji państwowej, poznają najważniejsze instytucje, ich kompetencje, a także system prawny, obowiązujący w Polsce. Słuchacze tych studiów zapoznają przede wszystkim z Konstytucją RP, Kodeksem Postępowania Administracyjnego i innymi aktami prawnymi, niezbędnymi do pracy w szeroko rozumianej administracji publicznej, zarówno tej rządowej, jak i samorządowej.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

Praktyki

Nie są wymagane.