Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Ekonomiczne — Menedżer turystyki i sportu

Kierunki Ekonomiczne

2 - semestralne

Moduł kształcenia (specjalizacja)

MENEDŻER TURYSTYKI I SPORTU

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie kompetentnych i skutecznych profesjonalistów, którzy są w stanie zapewniać realizację celów turystyczno- sportowych, przy uwzględnieniu realiów rynkowych. Absolwenci studiów Menedżer Turystyki i Sportu są sprawnymi menedżerami i animatorami właśnie przedsięwzięć turystyczno-sportowych. Sprawdzają się doskonale zarówno w sektorze prywatnym jak i w administracji publicznej.

Oprócz bardzo solidnej wiedzy z zarządzania kierunek/specjalność dostarczy wiedzy o turystyce i zarządzaniu turystyką oraz wiedzy w zakresie zarządzania w sporcie, zarówno w tworzących się w Polsce profesjonalnych klubach w różnych dyscyplinach sportu, jak również działaniach w zakresie sportu masowego oraz usługach rekreacyjno-sportowych. Polityka regionalna i strategie rozwoju turystyki i sportu,  turystyka w gospodarce narodowej, marketing usług turystycznych i sportowych, rachunkowość zarządcza w organizacjach turystycznych i sportowych, zarządzanie klubem sportowym, sportowy rynek pracy, społeczna odpowiedzialność w organizacjach turystycznych i sportowych – to tylko niektóre problemy wykładane na tej specjalności. Rozwój zrównoważony jest nie tylko „modny” ale przede wszystkim bardzo ważny w realnej gospodarce a w turystyce i w sporcie szczególnie. Absolwent specjalności menedżer turystyki i  sportu posiada ponadto umiejętności krytycznej analizy oraz interpretacji zjawisk i procesów gospodarczych w skali mikro i makro w sektorze turystyki i sportu. Potrafi też podejmować strategiczne decyzje zarządcze. Jest przygotowany do kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach turystyczno-sportowych. Jednocześnie posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.

Adresaci

Menedżer turystyki i sportu to wyjątkowa oferta skierowana do obecnych i przyszłych menedżerów turystyki i sportu (biur podróży, biur informacji turystycznej, klubów i związków sportowych, obiektów sportowo-rekreacyjnych, firm przemysłu sportowego itp.), do byłych i aktualnych, pracowników sfery turystyki, sportowców (chcących pozostać w branży po zakończeniu kariery zawodniczej) oraz do nauczycieli wychowania fizycznego (dla których może być elementem awansu zawodowego).

Kwalifikacje zawodowe

Studia skierowane są do osób chcących nabyć profesjonalną wiedzę i umiejętności z zakresu działań menedżera oraz kreatora turystyki i sportu w  różnych podmiotach gospodarki turystycznej  a także do pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, stowarzyszeniach turystycznych, firmach doradczych. Ponadto absolwent będzie mógł podjąć pracę w organizacjach sportowych i przedsiębiorstwach przemysłu sportowego, rozumiejącego współzależność biznesu, problemów bezpieczeństwa oraz kształtowania zachowań kulturowych w sporcie Może znaleźć zatrudnienie w strukturach ogólnopolskich, wojewódzkich i gminnych Wydziałów Turystyki i Sportu. Będzie też przygotowany do prowadzenia własnej firmy w zakresie usług turystycznych i sportowych.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

Praktyki

Nie są wymagane.