Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Ekonomiczne — Zarządzanie w administracji publicznej

Kierunki Ekonomiczne

2 - semestralne

Moduł kształcenia (specjalizacja)

ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania niezbędnej do zrozumienia i odpowiedzialnego wypełniania zadań stawianych przed administracją rządową i samorządową. Szczególną uwagę poświęcono uwarunkowaniom wynikającym z Ustawy o Finansach Publicznych, takim jak budżet zadaniowy, zarządzanie przez cele, kontrola zarządcza, audyt wewnętrzny, współpraca z organizacjami pożytku publicznego, a także pozyskiwaniu i rozliczaniu środków unijnych.

Adresaci

Studia na kierunku Zarządzanie w administracji publicznej skierowane są do pracowników urzędów administracji publicznej różnego szczebla i wszystkich służb publicznych oraz do osób planujących podjąć pracę w administracji rządowej bądź samorządowej.

Kwalifikacje zawodowe

Absolwent zdobywa wiedzę o zadaniach i funkcjonowaniu organów administracji publicznej zgodną z koncepcją „new public management” (nowego zarządzania publicznego), która to koncepcja opiera się na przekształceniu wizerunku urzędnika w menedżera administracji publicznej. Dzięki udziałowi w procesie dydaktycznym ekspertów, każdy słuchacz ma okazję przedstawienia i przedyskutowania problemów napotykanych w swojej praktyce zawodowej.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

Praktyki

Nie są wymagane.