Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Pedagogiczne — Edukacja dla bezpieczeństwa

Kierunki Pedagogiczne

3 - semestralne

Moduł kształcenia (specjalizacja)

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Cel studiów

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu “Edukacja dla bezpieczeństwa” w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Oprócz uzyskania kwalifikacji zawodowych, przygotowania merytorycznego, studia kształtują umiejętności metodyczne, doskonalą umiejętności osobiste i społeczne konieczne w pracy nauczyciela, wychowawcy. Program studiów oparty jest o potrzebę wyposażenia nauczycieli w niezbędna wiedzę merytoryczną do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie danego przedmiotu. Podnoszenie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, pierwszej pomocy przedmedycznej, zdrowego stylu życia, itp.

Adresaci

Nauczyciele, pedagodzy oraz osoby z wyższym wykształceniem i przygotowaniem pedagogicznym.

Kwalifikacje zawodowe

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje i przygotowanie do prowadzenia zajęć z przedmiotu “Edukacja dla bezpieczeństwa” we wszystkich typach szkół. Kwalifikacje wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają trzy semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

Praktyki

60 godzin.