Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Pedagogiczne — Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Kierunki Pedagogiczne

3 - semestralne

Moduł kształcenia (specjalizacja)

PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ: EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Cel studiów

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną to specjalność na studiach podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej przygotowująca do wykonywania zawodu nauczyciela w tej specjalności. Studia realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Podczas studiów słuchacz zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu dydaktyki specjalnej, diagnostyki w pedagogice specjalnej, przygotowania merytorycznego oraz przygotowania dydaktyczno-metodycznego.

Adresaci

Oferta studiów kierowana jest do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów (mających kwalifikacje do nauczania).

Kwalifikacje zawodowe

Wiedza: Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu m.in. następujących treści kształcenia: psychologia kliniczna, psychopatologia, pedagogika specjalna, podstawy prawne dotyczące rehabilitacji edukacyjnej, sytuacji rodziny dziecka z niepełnosprawnością, diagnostyki psychopedagogicznej, czy też zasad i metod pracy rehabilitacyjnej.

Umiejętności: Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Posiada umiejętności diagnostyczne oraz umiejętności związane z doborem środków i metod pracy  z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Kompetencje: Student jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają trzy semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki oraz wybrane soboty i niedziele.
450 godzin zajęć dydaktycznych.

Praktyki

180 godzin.