Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Pedagogiczne — Gerontologia i opieka długoterminowa

Kierunki Pedagogiczne

2 - semestralne

Moduł kształcenia (specjalizacja)

GERONTOLOGIA I OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

Cel studiów

Celem studiów jest wykształcenie kadry profesjonalistów, dostarczenie słuchaczom najbardziej aktualnej i kompleksowej wiedzy, przygotowanie zawodowe pracowników różnych dziedzin poprzez uzyskanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych do rozwiązywania problemów środowiska osób starszych w zakresie zachodzących zmian demograficznych oraz do oraz wszechstronne przygotowanie do organizacji pracy i realizacji opieki nad osobami starszymi w placówkach systemu ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Adresaci

Studia są przeznaczone dla absolwentów różnych kierunków i specjalności studiów, posiadający dyplom licencjacki lub magisterski oraz dla osób przygotowujące się do pełnienia funkcji kierowniczych. Z oferty mogą skorzystać również osoby zainteresowane pogłębieniem i aktualizacją wiedzy w zakresie przedmiotu studiów, które już pracują w obszarach związanych z tematyką studiów.

Kwalifikacje zawodowe

Podczas studiów słuchacze będą mogli uzyskać lub pogłębić wiedzę teoretyczną i praktyczną w aspekcie medycznym oraz aspekcie pomocy społecznej. Ukończenie studiów może też pomóc w uzupełnieniu lub zmianie kwalifikacji i znalezieniu pożądanego zatrudnienia osobom, które dopiero zamierzają zająć się sprawami związanymi z procesami demograficznymi.

Absolwenci przygotowani zostaną do pracy w placówkach ukierunkowanych na pomoc osobom starszym takim jak: domy pomocy społecznej, domy opieki, zakłady opiekuńcze, ośrodki i placówki kulturalne, samorządy lokalne realizujące projekty skierowane do osób starszych i w innych instytucjach – podmiotach polityki społecznej kształtujących przyszłość osób starszych w Polsce.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

Praktyki

Nie są wymagane.