Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Pedagogiczne — Gerontopedagogika

Kierunki Pedagogiczne

2 - semestralne

Moduł kształcenia (specjalizacja)

GERONTOPEDAGOGIKA

Cel studiów

Studia te przygotowują słuchaczy do pracy z ludźmi starzejącymi się. Podczas studiów słuchacze zdobywają niezbędną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne potrzebne do pracy i opieki nad osobami starszymi.

Adresaci

Oferta studiów kierowana jest do osób, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Kwalifikacje zawodowe

Wiedza: Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu m.in. następujących treści kształcenia: psychologii procesu starzenia się, geriatrii, psychologii człowieka dorosłego, elementów demografii, psychologii rozwoju człowieka, andragogiki.

Umiejętności: Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do pracy z ludźmi starszymi.

Kompetencje: Student jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz ludzi starszych.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają dwa semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

Praktyki

Nie są wymagane.