Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Pedagogiczne — Pedagogika leczniczo-terapeutyczna

Kierunki Pedagogiczne

3 - semestralne

Moduł kształcenia (specjalizacja)

PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ: PEDAGOGIKA LECZNICZO-TERAPEUTYCZNA

Cel studiów

Pedagogika lecznicza to specjalność na studiach podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej przygotowująca do wykonywania zawodu nauczyciela w tej specjalności. Studia realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Podczas studiów słuchacz zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu dydaktyki specjalnej, diagnostyki w pedagogice specjalnej, przygotowania merytorycznego oraz przygotowania dydaktyczno-metodycznego.

Adresaci

Oferta studiów kierowana jest do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów (mających kwalifikacje do nauczania).

Kwalifikacje zawodowe

Wiedza: Słuchacze zdobędą wiedzę o rozwoju i zachowaniu się dzieci przewlekle chorych i dysfunkcjami narządu ruchu, a także z zakresu m.in. następujących treści kształcenia: psychologia kliniczna, psychopatologia, pedagogika specjalna, podstawy prawne dotyczące rehabilitacji edukacyjnej, sytuacji rodziny dziecka z niepełnosprawnością, diagnostyki psychopedagogicznej, a przede wszystkim z pedagogiki leczniczo-terapeutycznej i pedagogiki korekcyjnej.

Umiejętności: Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do pracy z dziećmi i młodzieżą chorymi przewlekle oraz z niepełnosprawnością narządu ruchu. Posiada umiejętności diagnostyczne oraz umiejętności związane z doborem środków i metod pracy  z osobami przewlekle chorymi oraz niepełnosprawnymi ruchowo.

Kompetencje: Student jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz dzieci i młodzieży przewlekle chorych oraz z niepełnosprawnością ruchową, a także do współpracy z rodzicami tych dzieci.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają trzy semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki oraz wybrane soboty i niedziele.
450 godzin zajęć dydaktycznych.

Praktyki

180 godzin.