Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Pedagogiczne — Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym

Kierunki Pedagogiczne

3 - semestralne

Moduł kształcenia (specjalizacja)

PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYM ORAZ DYDAKTYCZNYM

Cel studiów

Studia te przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym absolwentów studiów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), a nie posiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego. Studia realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Podczas studiów słuchacz zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, podstaw dydaktyki i emisji głosu, przygotowania dydaktycznego do nauczania przedmiotu.

Adresaci

Oferta studiów kierowana jest do osób które posiadają przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu.

Kwalifikacje zawodowe

Wiedza: Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu psychologii oraz pedagogiki z elementami pedagogiki specjalnej. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do nauczania na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych obejmuje szczegółowe przygotowanie w zakresie psychologii i pedagogiki do pracy z uczniami na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych. Studenci nabywają także wiedzę z zakresu dydaktyki ogólnej oraz dydaktyki przedmiotu.

Umiejętności: Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do pracy z uczniami na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych oraz nabywa umiejętności z zakresu dydaktyki ogólnej i przedmiotowej.

Kompetencje: Student jest gotowy do prowadzenia zajęć na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają 3 semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

Praktyki

150 godzin.