Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Pedagogiczne — Psychopedagogika twórczości

Kierunki Pedagogiczne

3 - semestralne

Moduł kształcenia (specjalizacja)

PSYCHOPEDAGOGIKA TWÓRCZOŚCI

Cel studiów

Słuchacz studiów podyplomowych na tym kierunku zostanie wyposażony w umiejętności pozwalające na stymulowanie aktywności środowiskowej i twórczych postaw dzieci. Zdobędzie również  wiedzę dotyczącą metod i technik sprzyjających pobudzaniu kreatywności i aktywnemu uczestnictwu w procesie kształcenia. Zapozna się także z koncepcjami pedagogiki twórczości oraz technikami rozwijania twórczego myślenia.

Adresaci

Oferta studiów kierowana jest do osób, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Kwalifikacje zawodowe

Wiedza: Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu m.in. pedagogiki twórczości, kreatywności, diagnozowania potrzeb uczniów-dzieci, wsparcia dzieci i młodzieży oraz animacji środowiska lokalnego.

Umiejętności: Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi w zakresie doradztwa zawodowego oraz edukacyjnego.

Kompetencje: Student jest gotowy do twórczej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają 3 semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

Praktyki

Nie są wymagane.