Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Pedagogiczne — Socjoterapia z arteterapią

Kierunki Pedagogiczne

3 - semestralne

Moduł kształcenia (specjalizacja)

SOCJOTERAPIA Z ARTETERAPIĄ

Cel studiów

Celem studiów jest: pogłębienie i uzupełnienie wiedzy z zakresu:

  • diagnozy w ujęciu relacyjnym i terapii zaburzeń, zachowania i zaburzeń emocjonalnych;
  • potrzeb rozwojowych charakterystycznych dla danego okresu wiekowego;
  • profilaktyki uzależnień;
  • psychologii małych grup.

Słuchacze zdobywać i doskonalić będą umiejętności:

  • w nawiązywaniu kontaktu oraz budowaniu więzi interpersonalnych;
  • planowania i organizowania sytuacji psychokorekcyjnych w trakcie spotkań grupowych.

Adresaci

Pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, wychowawcy pracujący w szkołach, internatach, ośrodkach wychowawczych, świetlicach.

Kwalifikacje zawodowe

Absolwent uzyskuje przygotowanie do prowadzenia terapii zajęciowej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (młodzieżowe ośrodki socjoterapeutyczne, placówki resocjalizacyjne itp.), poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach, domach kultury i innych ośrodkach terapii zajęciowej.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają 3 semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki (możliwe wybrane sb. i ndz.).
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

Praktyki

120 godzin.