Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Pedagogiczne — Terapia pedagogiczna

Kierunki Pedagogiczne

3 - semestralne

Moduł kształcenia (specjalizacja)

PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ: TERAPIA PEDAGOGICZNA (PEDAGOGIKA KOREKCYJNA)

Cel studiów

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 9.08.2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie nauczyciele wspólnie ze specjalistami będą prowadzić pracę wychowawczą przede wszystkim z uczniami przejawiającymi specyficzne trudności w nauczaniu, niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. Studia podyplomowe z Terapii pedagogicznej będą miały na celu przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć w tym zakresie.

Adresaci

Oferta studiów kierowana jest do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów (mających kwalifikacje do nauczania).

Kwalifikacje zawodowe

Słuchacze studiów uzyskają kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi przejawiającymi trudności wychowawcze, specyficzne trudności w nauczaniu oraz będą umieli pracować z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Studia zakładają doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie pracy z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Zostaną wyposażeni w umiejętności rozpoznawania objawów zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się dzieci i młodzieży oraz w umiejętności podejmowania odpowiednich działań. Otrzymają też przygotowanie do prowadzenia terapii pedagogicznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Organizacja studiów

Studia trwają 3 semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki oraz wybrane soboty i niedziele.
Rozpoczęcie: październik.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

Praktyki

180 godzin.