Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Pedagogiczne — Terapia zajęciowa i techniki relaksacyjne

Kierunki Pedagogiczne

2 - semestralne

Moduł kształcenia (specjalizacja)

TERAPIA ZAJĘCIOWA I TECHNIKI RELAKSACYJNE

Cel studiów

Celem kształcenia jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje dotyczące pracy, rehabilitacji oraz terapii osób z dysfunkcjami i niepełnosprawnościami różnego stopnia z uwzględnieniem aktywnych form, metod i narzędzi terapii zajęciowej. Studia zakładają rozwijanie wiedzy teoretycznej, a także umiejętności praktycznych z zakresu głównych technik relaksacyjnych, które pozwalają w sposób naturalny radzić sobie ze stresem i mogą być wykorzystane w pracy terapeutycznej oraz leczniczej.

Adresaci

Studia są przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów, trenerów, zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do pracy  z osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi i upośledzonymi umysłowo w placówkach wykorzystującymi terapię zajęciową i techniki relaksacyjne jako sposoby rewalidacji, rehabilitacji i terapii.

Kwalifikacje zawodowe

Absolwent studiów uzyskuje wiedzę i kwalifikacje do pełnienia roli zawodowej terapeuty zajęciowego. Studia umożliwiają poznanie sposobów diagnozowania, planowania oraz  projektowania sesji terapeutycznych i relaksacyjnych. Słuchacze są przygotowani do podjęcia pracy w szpitalach (np. oddziałach neurologicznych, psychiatrycznych), domach pomocy społecznych, warsztatach terapii zajęciowej, świetlicach socjoterapeutycznych, placówkach resocjalizacyjnych, ośrodkach interwencji kryzysowej, klubach seniora itp.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają 2 semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

Praktyki

Nie są wymagane.