Wyszukiwanie

Studia podyplomowe — Kierunki Pedagogiczne — Wychowanie Seksualne – Wychowanie do życia w rodzinie

Kierunki Pedagogiczne

3 - semestralne

Moduł kształcenia (specjalizacja)

WYCHOWANIE SEKSUALNE - WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Cel studiów

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Oprócz uzyskania kwalifikacji zawodowych, przygotowania merytorycznego, studia kształtują umiejętności metodyczne, doskonalą umiejętności osobiste i społeczne konieczne w pracy nauczyciela, wychowawcy. Program studiów oparty jest o potrzebę wyposażenia nauczycieli w niezbędna wiedzę merytoryczną do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie danego przedmiotu.

Adresaci

Nauczyciele, pedagodzy oraz osoby z wyższym wykształceniem i przygotowaniem pedagogicznym. 

Kwalifikacje zawodowe

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje i przygotowanie do prowadzenia zajęć z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie we wszystkich typach szkół. Kwalifikacje wydawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Podnoszenie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji interpersonalnej, higieny osobistej, zdrowego stylu życia, itp.

Organizacja studiów

Studia rozpoczynają się w październiku i trwają trzy semestry.
Zajęcia odbywają się w piątki.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

Praktyki

90 godzin.