Wyszukiwanie

Zarządzanie – studia I stopnia

Zarządzanie - studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

(3-letnie licencjackie)

Moduł kształcenia (specjalizacja)

BANKOWOŚĆ

Nazwisko wykładowcy

Celem kształcenia w ramach modułu Bankowość jest przygotowanie absolwentów do swobodnego poruszania się w zawodach, związanych z  bankowością, ubezpieczeniami, rynkami kapitałowymi, prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, pozyskiwaniem funduszy na realizację projektów oraz wykonywaniem profesjonalnych usług, takich jak pośrednictwo, audyt czy doradztwo finansowe. W ramach tego modułu studenci uzyskują umiejętności i kompetencje dotyczące:

 • prawidłowej interpretacji zjawisk ekonomicznych i finansowych;
 • prognozowania procesów i zjawisk ekonomicznych z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi;
 • posługiwania się przepisami prawa krajowego w zakresie działalności gospodarczej;
 • stosowania metod i narzędzi ekonomicznych w samodzielnym zarządzaniu zasobami rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi;
 • myślenia przedsiębiorczego oraz współpracy w zespole i planowania rozwoju zawodowego.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci wskazanego modułu będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

 • kadry kierowniczej banków, zakładów ubezpieczeń, firm doradczych;
 • zarządzających biurami pośrednictwa finansowego;
 • pracowników obsługi klienta w zakresie usług bankowych, ubezpieczeniowych i doradczych;
 • prowadzących rachunki inwestycyjne;
 • zarządzających projektami i obsługujących ich finansowanie.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

MENEDŻER SPORTU I TURYSTYKI

Nazwisko wykładowcy

Celem studiów jest przygotowanie kompetentnych i skutecznych profesjonalistów, którzy są w stanie zapewniać realizację celów turystyczno- sportowych, przy uwzględnieniu realiów rynkowych. Absolwenci studiów Menedżer Turystyki i Sportu są sprawnymi menedżerami i animatorami przedsięwzięć turystyczno-sportowych sprawdzając się doskonale zarówno w sektorze prywatnym jak i w administracji publicznej. Posiadają następujące kompetencje:

 • umiejętnie analizują i interpretują zjawiska i procesy gospodarcze w skali mikro i makroekonomicznej dotyczące sektora turystyki i sportu;
 • potrafią podejmować strategiczne decyzje zarządcze;
 • są przygotowany do kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach turystyczno-sportowych;
 • posiadają umiejętności skutecznego komunikowania się;
 • mają zdolności negocjowania i przekonywania;
 • umiejętnie organizują pracę zespołową oraz potrafią reprezentować grupę na zewnątrz.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tego modułu będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

 • menedżera oraz kreatora turystyki i sportu w różnych podmiotach gospodarki turystycznej;
 • w jednostkach samorządu terytorialnego, stowarzyszeniach turystycznych, firmach doradczych, organizacjach;
 • w organizacjach sportowych i przedsiębiorstwach przemysłu turystyczno – sportowego;
 • w strukturach ogólnopolskich, wojewódzkich i gminnych Wydziałów Turystyki i Sportu;
 • prowadzenia własnej firmy w zakresie usług turystycznych i sportowych.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W BIZNESIE I ADMINISTRACJI

Nazwisko wykładowcy

Studia z zakresu tego modułu realizują cel jakim jest wykształcenie lub podwyższenie kwalifikacji menedżerów i pracowników jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w firmach i podmiotach gospodarczych a także instytucjach państwowych i samorządowych. Uwzględniając problemy z zakresu prawa, zarządzania oraz organizacji pozwolą na sprawne realizowanie procesu bezpieczeństwa zarówno w sektorze przedsiębiorstw jak i sfery administracji.

Absolwent wskazanego modułu pozyska umiejętności i kompetencje które pozwolą na:

 • realizację zadań związanych bezpieczeństwem w jednostkach administracyjnymi i przedsiębiorstwach;
 • analizę i diagnozę bezpieczeństwa gospodarczego przedsiębiorstw w tym: analizę ryzyka i zarządzania ryzykiem w organizacji;
 • diagnozę bezpieczeństwa informacji oraz ich ochronę;
 • sprawne zarządzanie projektami, w tym: dofinansowanymi przez środki Unii Europejskiej i Budżet Państwa, zgodnie z obowiązującymi w danym okresie aktami prawnymi;
 • efektywne zarządzanie w sytuacjach kryzysowych;
 • sprawną komunikację z otoczeniem zewnętrznym jednostki.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci wskazanego modułu będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

 • specjalistów z zakresu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji centralnej i samorządowej;
 • menadżerów d.s. bezpieczeństwa w instytucjach bezpieczeństwa publicznego;
 • pracowników  do spraw zarządzania jakością i środowiskiem;
 • pracowników odpowiedzialny za ochronę danych osobowych;
 • konsultanta i doradcy d.s. bezpieczeństwa w organizacjach zrzeszające przedsiębiorstwa (Izby Gospodarcze, Stowarzyszenia Pracodawców, Izby Rzemieślnicze, itp.;
 • specjalisty do spraw  bezpieczeństwa w instytucjach Krajowej Administracji Skarbowej.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

ZARZĄDZANIE FINANSAMI i RACHUNKOWOŚĆ

Nazwisko wykładowcy

Studia w ramach wskazanego modułu wyposażają studentów w aktualną wiedzę z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami oraz umożliwiają nabycie praktycznych umiejętności księgowych, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz zarządzania finansami w różnych jednostkach gospodarczych i społecznych. W procesie kształcenia  student  pozyska umiejętności i kompetencje które pozwolą:

 • sporządzać sprawozdania finansowe jednostek gospodarczych i społecznych;
 • prowadzić księgi rachunkowe firm;
 • rozliczać podatki stosując ulgi, zwolnienia i odliczenia przewidziane w przepisach prawa podatkowego;
 • wyszukiwać dogodne możliwości kredytowe finansowania jednostki;
 • wykorzystywać księgowe programy informatyczne;
 • efektywnie zarządzać zasobami materialnymi i niematerialnymi przedsiębiorstwa;
 • przygotowywać projekty finansowane wykorzystując środki unijne oraz umiejętnie je rozliczać.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tego modułu będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w:

 • działach księgowości jednostek prywatnych i publicznych;
 • działach finansowych, jako osoby odpowiedzialne za kształtowaniu polityki finansowej podmiotów;
 • w firmach, w których będą odpowiedzialni za pozyskiwaniem środków na inwestycje z programów unijnych służących wsparciu działalności gospodarczej;
 • biurach rachunkowych, w których będą rozliczać działalność firm z sektora MŚP;
 • agencjach konsultingowych, w których będą badać rynek oraz analizować działania konkurencji;
 • zarządach firm, gdzie będą odpowiadać za politykę finansową;
 • różnego rodzaju firmach jako analitycy finansowi, którzy na podstawie dokumentacji rachunkowej będą oceniać możliwości finansowe firmy;
 • w komórkach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, biur rachunkowych i administracji publicznej.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I POMOC HUMANITARNA

Nazwisko wykładowcy

Celem kształcenia na wskazanym module  jest przygotowanie absolwentów do umiejętnego zarządzania spójnym systemem przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom spowodowanym przez siły przyrody, rozwój cywilizacyjny, nieostrożność człowieka lub ewentualny konflikt zbrojny. W ramach tego modułu absolwent uzyska umiejętności i kompetencje z zakresu:

 • prawnych, psychologicznych i socjologicznych aspektów zarządzania kryzysowego;
 • tworzenia i stosowania planów i scenariuszy komunikacyjnych;
 • roli i zadań środków masowego przekazu;
 • tworzenia planów niesienia pomocy i analizy ich ryzyka na przykładzie wybranych instytucji w tym samorządowych i administracyjnych;
 • zasad prowadzenia akcji ratunkowych organizacji pomocy humanitarnych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tego modułu będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

 • kadry kierowniczej wydziałów zarządzania kryzysowego administracji rządowej i samorządowej;
 • funkcjonariuszy policji, straży miejskiej, straży pożarnej oraz straży granicznej;
 • pracowników jednostek opieki zdrowotnej;
 • służb meteorologicznych;
 • pracowników instytucji zarządzania kryzysowego na różnych szczeblach;
 • służb weterynaryjnych.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO-MARKETINGOWE

Nazwisko wykładowcy

Celem kształcenia na tej specjalizacji jest przygotowanie absolwentów do umiejętnego zarządzania spójnym systemem przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom spowodowanym przez siły przyrody, rozwój cywilizacyjny, nieostrożność człowieka lub ewentualny konflikt zbrojny. W ramach tej specjalizacji absolwent uzyska umiejętności i kompetencje z zakresu:

 • prawnych, psychologicznych i socjologicznych aspektów zarządzania kryzysowego;
 • tworzenia i stosowania planów i scenariuszy komunikacyjnych;
 • roli i zadań środków masowego przekazu;
 • tworzenia planów niesienia pomocy i analizy ich ryzyka na przykładzie wybranych instytucji w tym samorządowych i administracyjnych;
 • zasad prowadzenia akcji ratunkowych organizacji pomocy humanitarnych;
 • logistyki i informatyki w zarządzaniu kryzysowym.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tej specjalności będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

 • kadry kierowniczej wydziałów zarządzania kryzysowego administracji rządowej i samorządowej;
 • funkcjonariuszy policji, straży miejskiej, straży pożarnej oraz straży granicznej;
 • pracowników jednostek opieki zdrowotnej;
 • służb meteorologicznych;
 • pracowników instytucji zarządzania kryzysowego na różnych szczeblach;
 • służb weterynaryjnych.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

ZARZĄDZANIE PERSONELEM I PSYCHOLOGIA W BIZNESIE

Nazwisko wykładowcy

Moduł zarządzanie personelem i psychologia w biznesie przygotowuje studentów do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach gospodarczych i społecznych w zakresie zarządzania czynnikiem  ludzkim. Pozwala na przygotowanie praktycznych umiejętności kierowania zespołem ludzkim, prowadzenia negocjacji oraz psychologicznego wsparcie zarządzania jednostką.

W ramach wskazanego modułu absolwent uzyska kompetencje umożliwiające:

 • praktyczne zarządzanie  personelem jednostek gospodarczych i społecznych;
 • diagnozowanie psychosocjologicznych mechanizmów oddziaływań społecznych;
 • pracę w zespole poprzez prawidłowe wykorzystanie metodologii komunikowania się;
 • praktyczne wykorzystanie socjotechnik w kontaktach interpersonalnych;
 • wykorzystanie psychologii do motywowania pracowników;
 • radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych;
 • skutecznego komunikowania się w biznesie.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tego modułu będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

 • menedżerów, kierowników, prezesów i dyrektorów firm odpowiedzialnych za zarządzanie czynnikiem ludzkim i zarządzanie przedsiębiorstwem;
 • zarządzających na różnych szczeblach organizacyjnych instytucji państwowych i samorządowych;
 • kierowników średniego szczebla zarządzania, w tym odpowiedzialnych za komunikację z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym firmy;
 • samodzielnych przedsiębiorców prowadzących własny biznes;
 • pracowników firm doradczych z zakresu tzw. “łowców głów”;
 • pracowników szeroko rozumianej sfery usług, w tym szczególnie odpowiedzialnych za kontakty z klientem.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Nazwisko wykładowcy

Moduł przygotowuje studentów do pełnienia ról menedżerskich, dostarczając kompendium wiedzy niezbędnej do zarządzania różnymi działami  firm oraz całymi przedsiębiorstwami. Umożliwia zarządzanie ekonomicznymi, finansowymi i organizacyjnymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw zarówno w jego wewnętrznym jak i zewnętrznym otoczeniu.

W ramach tego modułu absolwenci zdobędą umiejętności i kompetencje umożliwiające:

 • sprawne zarządzanie ekonomicznymi i organizacyjnymi aspektami funkcjonowania różnego rodzaju przedsiębiorstw;
 • zarządzania personelem, innowacjami, produkcją, jakością oraz kontaktami z otoczeniem zewnętrznym;
 • organizację i kierowanie zespołami pracowników;
 • efektywne wykorzystanie systemów motywacyjnych;
 • analizę i diagnozę finansów firmy;
 • sprawne zarządzanie zadaniami  logistycznymi przedsiębiorstwa.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci wskazanego modułu będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

 • menedżerów, prezesów i dyrektorów firm odpowiedzialnych za produkcję, marketing, logistykę i sprzedaż na różnych szczeblach organizacyjnych przedsiębiorstw;
 • samodzielnych przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą;
 • kierowników średniego szczebla zarządzania w jednostkach gospodarczych i społecznych;
 • członków zarządu i rad nadzorczych przedsiębiorstw;
 • doradców z dziedziny zarządzania w firmach konsultingowych i doradczych.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM

Nazwisko wykładowcy

Studia w ramach modułu kształcą studentów z zakresu szeroko rozumianej problematyki zarządzania w sferze logistyki i transportu  krajowego i międzynarodowego. Mają na celu dostarczenie wszechstronnej wiedzy z zakresu: prawnych regulacji zadań transportowych przepisów kształtujących zasady finansowo – podatkowe, podstawowych wymogów dotyczących bezpieczeństwa przewozu towarów i osób, konstruowania logistycznych łańcuchów dostaw, praktycznego zapoznania się z  funkcjonowaniem przedsiębiorstwa branży transportowej oraz zagadnieniami ekologistyki.

W ramach tego modułu studenci zdobędą umiejętności i kompetencje zakresie:

 • sprawnego zarządzania łańcuchem dostaw;
 • umiejętności efektywnego kierowania  zadaniami  transportowo-magazynowymi;
 • prawidłowej analizy zagadnień spedycyjnych w zakresie logistycznego zarządzania przedsiębiorstwem;
 • analizy wpływu transportu na środowisko naturalne;
 • interpretowania zagadnień i uregulowań prawnych dotyczących polityki transportowej;
 • zarządzania infrastrukturą informacyjno-decyzyjnej, w tym związaną z komputerowym wspomaganiem decyzji dotyczących kształtowania się procesów logistyczno-transportowych w skali mikro i makroekonomicznej.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci wskazanego modułu będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

 • menedżerów, prezesów i dyrektorów odpowiedzialnych za sferę kształtowania się procesów logistyczno-marketingowych w firmie;
 • pracowników logistycznych centrów dystrybucji;
 • kierowników średniego szczebla zarządzania odpowiedzialnych za gospodarkę transportowo-magazynową w firmie;
 • członków zarządu i rad nadzorczych przedsiębiorstw sfery logistyki;
 • menedżerów zarządzających łańcuchem dostaw;
 • samodzielnych przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą ze szczególnym uwzględnieniem działalności logistyczno-transportowej;
 • doradców z dziedziny zarządzania logistyczno-transportowego w firmach konsultingowych;
 • specjalistów  z zakresu informatycznego wspomagania procesów logistyczno-marketingowych.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

BANKOWOŚĆ

Nazwisko wykładowcy

Celem kształcenia w ramach modułu Bankowość jest przygotowanie absolwentów do swobodnego poruszania się w zawodach, związanych z  bankowością, ubezpieczeniami, rynkami kapitałowymi, prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, pozyskiwaniem funduszy na realizację projektów oraz wykonywaniem profesjonalnych usług, takich jak pośrednictwo, audyt czy doradztwo finansowe. W ramach tego modułu studenci uzyskują umiejętności i kompetencje dotyczące:

 • prawidłowej interpretacji zjawisk ekonomicznych i finansowych;
 • prognozowania procesów i zjawisk ekonomicznych z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi;
 • posługiwania się przepisami prawa krajowego w zakresie działalności gospodarczej;
 • stosowania metod i narzędzi ekonomicznych w samodzielnym zarządzaniu zasobami rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi;
 • myślenia przedsiębiorczego oraz współpracy w zespole i planowania rozwoju zawodowego.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci wskazanego modułu będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

 • kadry kierowniczej banków, zakładów ubezpieczeń, firm doradczych;
 • zarządzających biurami pośrednictwa finansowego;
 • pracowników obsługi klienta w zakresie usług bankowych, ubezpieczeniowych i doradczych;
 • prowadzących rachunki inwestycyjne;
 • zarządzających projektami i obsługujących ich finansowanie.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

MENEDŻER SPORTU I TURYSTYKI

Nazwisko wykładowcy

Celem studiów jest przygotowanie kompetentnych i skutecznych profesjonalistów, którzy są w stanie zapewniać realizację celów turystyczno- sportowych, przy uwzględnieniu realiów rynkowych. Absolwenci studiów Menedżer Turystyki i Sportu są sprawnymi menedżerami i animatorami przedsięwzięć turystyczno-sportowych sprawdzając się doskonale zarówno w sektorze prywatnym jak i w administracji publicznej. Posiadają następujące kompetencje:

 • umiejętnie analizują i interpretują zjawiska i procesy gospodarcze w skali mikro i makroekonomicznej dotyczące sektora turystyki i sportu;
 • potrafią podejmować strategiczne decyzje zarządcze;
 • są przygotowany do kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach turystyczno-sportowych;
 • posiadają umiejętności skutecznego komunikowania się;
 • mają zdolności negocjowania i przekonywania;
 • umiejętnie organizują pracę zespołową oraz potrafią reprezentować grupę na zewnątrz.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tego modułu będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

 • menedżera oraz kreatora turystyki i sportu w różnych podmiotach gospodarki turystycznej;
 • w jednostkach samorządu terytorialnego, stowarzyszeniach turystycznych, firmach doradczych, organizacjach;
 • w organizacjach sportowych i przedsiębiorstwach przemysłu turystyczno – sportowego;
 • w strukturach ogólnopolskich, wojewódzkich i gminnych Wydziałów Turystyki i Sportu;
 • prowadzenia własnej firmy w zakresie usług turystycznych i sportowych.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

ZARZĄDZANIE FINANSAMI i RACHUNKOWOŚĆ

Nazwisko wykładowcy

Studia w ramach wskazanego modułu wyposażają studentów w aktualną wiedzę z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami oraz umożliwiają nabycie praktycznych umiejętności księgowych, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz zarządzania finansami w różnych jednostkach gospodarczych i społecznych. W procesie kształcenia  student  pozyska umiejętności i kompetencje które pozwolą:

 • sporządzać sprawozdania finansowe jednostek gospodarczych i społecznych;
 • prowadzić księgi rachunkowe firm;
 • rozliczać podatki stosując ulgi, zwolnienia i odliczenia przewidziane w przepisach prawa podatkowego;
 • wyszukiwać dogodne możliwości kredytowe finansowania jednostki;
 • wykorzystywać księgowe programy informatyczne;
 • efektywnie zarządzać zasobami materialnymi i niematerialnymi przedsiębiorstwa;
 • przygotowywać projekty finansowane wykorzystując środki unijne oraz umiejętnie je rozliczać.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tego modułu będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w:

 • działach księgowości jednostek prywatnych i publicznych;
 • działach finansowych, jako osoby odpowiedzialne za kształtowaniu polityki finansowej podmiotów;
 • w firmach, w których będą odpowiedzialni za pozyskiwaniem środków na inwestycje z programów unijnych służących wsparciu działalności gospodarczej;
 • biurach rachunkowych, w których będą rozliczać działalność firm z sektora MŚP;
 • agencjach konsultingowych, w których będą badać rynek oraz analizować działania konkurencji;
 • zarządach firm, gdzie będą odpowiadać za politykę finansową;
 • różnego rodzaju firmach jako analitycy finansowi, którzy na podstawie dokumentacji rachunkowej będą oceniać możliwości finansowe firmy;
 • w komórkach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, biur rachunkowych i administracji publicznej.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I POMOC HUMANITARNA

Nazwisko wykładowcy

Celem kształcenia na wskazanym module  jest przygotowanie absolwentów do umiejętnego zarządzania spójnym systemem przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom spowodowanym przez siły przyrody, rozwój cywilizacyjny, nieostrożność człowieka lub ewentualny konflikt zbrojny. W ramach tego modułu absolwent uzyska umiejętności i kompetencje z zakresu:

 • prawnych, psychologicznych i socjologicznych aspektów zarządzania kryzysowego;
 • tworzenia i stosowania planów i scenariuszy komunikacyjnych;
 • roli i zadań środków masowego przekazu;
 • tworzenia planów niesienia pomocy i analizy ich ryzyka na przykładzie wybranych instytucji w tym samorządowych i administracyjnych;
 • zasad prowadzenia akcji ratunkowych organizacji pomocy humanitarnych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tego modułu będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

 • kadry kierowniczej wydziałów zarządzania kryzysowego administracji rządowej i samorządowej;
 • funkcjonariuszy policji, straży miejskiej, straży pożarnej oraz straży granicznej;
 • pracowników jednostek opieki zdrowotnej;
 • służb meteorologicznych;
 • pracowników instytucji zarządzania kryzysowego na różnych szczeblach;
 • służb weterynaryjnych.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO-MARKETINGOWE

Nazwisko wykładowcy

Celem kształcenia na tej specjalizacji jest przygotowanie absolwentów do umiejętnego zarządzania spójnym systemem przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom spowodowanym przez siły przyrody, rozwój cywilizacyjny, nieostrożność człowieka lub ewentualny konflikt zbrojny. W ramach tej specjalizacji absolwent uzyska umiejętności i kompetencje z zakresu:

 • prawnych, psychologicznych i socjologicznych aspektów zarządzania kryzysowego;
 • tworzenia i stosowania planów i scenariuszy komunikacyjnych;
 • roli i zadań środków masowego przekazu;
 • tworzenia planów niesienia pomocy i analizy ich ryzyka na przykładzie wybranych instytucji w tym samorządowych i administracyjnych;
 • zasad prowadzenia akcji ratunkowych organizacji pomocy humanitarnych;
 • logistyki i informatyki w zarządzaniu kryzysowym.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tej specjalności będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

 • kadry kierowniczej wydziałów zarządzania kryzysowego administracji rządowej i samorządowej;
 • funkcjonariuszy policji, straży miejskiej, straży pożarnej oraz straży granicznej;
 • pracowników jednostek opieki zdrowotnej;
 • służb meteorologicznych;
 • pracowników instytucji zarządzania kryzysowego na różnych szczeblach;
 • służb weterynaryjnych.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

ZARZĄDZANIE PERSONELEM I PSYCHOLOGIA W BIZNESIE

Nazwisko wykładowcy

Moduł zarządzanie personelem i psychologia w biznesie przygotowuje studentów do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach gospodarczych i społecznych w zakresie zarządzania czynnikiem  ludzkim. Pozwala na przygotowanie praktycznych umiejętności kierowania zespołem ludzkim, prowadzenia negocjacji oraz psychologicznego wsparcie zarządzania jednostką.

W ramach wskazanego modułu absolwent uzyska kompetencje umożliwiające:

 • praktyczne zarządzanie  personelem jednostek gospodarczych i społecznych;
 • diagnozowanie psychosocjologicznych mechanizmów oddziaływań społecznych;
 • pracę w zespole poprzez prawidłowe wykorzystanie metodologii komunikowania się;
 • praktyczne wykorzystanie socjotechnik w kontaktach interpersonalnych;
 • wykorzystanie psychologii do motywowania pracowników;
 • radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych;
 • skutecznego komunikowania się w biznesie.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tego modułu będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

 • menedżerów, kierowników, prezesów i dyrektorów firm odpowiedzialnych za zarządzanie czynnikiem ludzkim i zarządzanie przedsiębiorstwem;
 • zarządzających na różnych szczeblach organizacyjnych instytucji państwowych i samorządowych;
 • kierowników średniego szczebla zarządzania, w tym odpowiedzialnych za komunikację z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym firmy;
 • samodzielnych przedsiębiorców prowadzących własny biznes;
 • pracowników firm doradczych z zakresu tzw. “łowców głów”;
 • pracowników szeroko rozumianej sfery usług, w tym szczególnie odpowiedzialnych za kontakty z klientem.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM

Nazwisko wykładowcy

Studia w ramach modułu kształcą studentów z zakresu szeroko rozumianej problematyki zarządzania w sferze logistyki i transportu  krajowego i międzynarodowego. Mają na celu dostarczenie wszechstronnej wiedzy z zakresu: prawnych regulacji zadań transportowych przepisów kształtujących zasady finansowo – podatkowe, podstawowych wymogów dotyczących bezpieczeństwa przewozu towarów i osób, konstruowania logistycznych łańcuchów dostaw, praktycznego zapoznania się z  funkcjonowaniem przedsiębiorstwa branży transportowej oraz zagadnieniami ekologistyki.

W ramach tego modułu studenci zdobędą umiejętności i kompetencje zakresie:

 • sprawnego zarządzania łańcuchem dostaw;
 • umiejętności efektywnego kierowania  zadaniami  transportowo-magazynowymi;
 • prawidłowej analizy zagadnień spedycyjnych w zakresie logistycznego zarządzania przedsiębiorstwem;
 • analizy wpływu transportu na środowisko naturalne;
 • interpretowania zagadnień i uregulowań prawnych dotyczących polityki transportowej;
 • zarządzania infrastrukturą informacyjno-decyzyjnej, w tym związaną z komputerowym wspomaganiem decyzji dotyczących kształtowania się procesów logistyczno-transportowych w skali mikro i makroekonomicznej.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci wskazanego modułu będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

 • menedżerów, prezesów i dyrektorów odpowiedzialnych za sferę kształtowania się procesów logistyczno-marketingowych w firmie;
 • pracowników logistycznych centrów dystrybucji;
 • kierowników średniego szczebla zarządzania odpowiedzialnych za gospodarkę transportowo-magazynową w firmie;
 • członków zarządu i rad nadzorczych przedsiębiorstw sfery logistyki;
 • menedżerów zarządzających łańcuchem dostaw;
 • samodzielnych przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą ze szczególnym uwzględnieniem działalności logistyczno-transportowej;
 • doradców z dziedziny zarządzania logistyczno-transportowego w firmach konsultingowych;
 • specjalistów  z zakresu informatycznego wspomagania procesów logistyczno-marketingowych.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Nazwisko wykładowcy

Moduł przygotowuje studentów do pełnienia ról menedżerskich, dostarczając kompendium wiedzy niezbędnej do zarządzania różnymi działami  firm oraz całymi przedsiębiorstwami. Umożliwia zarządzanie ekonomicznymi, finansowymi i organizacyjnymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw zarówno w jego wewnętrznym jak i zewnętrznym otoczeniu.

W ramach tego modułu absolwenci zdobędą umiejętności i kompetencje umożliwiające:

 • sprawne zarządzanie ekonomicznymi i organizacyjnymi aspektami funkcjonowania różnego rodzaju przedsiębiorstw;
 • zarządzania personelem, innowacjami, produkcją, jakością oraz kontaktami z otoczeniem zewnętrznym;
 • organizację i kierowanie zespołami pracowników;
 • efektywne wykorzystanie systemów motywacyjnych;
 • analizę i diagnozę finansów firmy;
 • sprawne zarządzanie zadaniami  logistycznymi przedsiębiorstwa.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci wskazanego modułu będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

 • menedżerów, prezesów i dyrektorów firm odpowiedzialnych za produkcję, marketing, logistykę i sprzedaż na różnych szczeblach organizacyjnych przedsiębiorstw;
 • samodzielnych przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą;
 • kierowników średniego szczebla zarządzania w jednostkach gospodarczych i społecznych;
 • członków zarządu i rad nadzorczych przedsiębiorstw;
 • doradców z dziedziny zarządzania w firmach konsultingowych i doradczych.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W BIZNESIE I ADMINISTRACJI

Nazwisko wykładowcy

Studia z zakresu tego modułu realizują cel jakim jest wykształcenie lub podwyższenie kwalifikacji menedżerów i pracowników jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w firmach i podmiotach gospodarczych a także instytucjach państwowych i samorządowych. Uwzględniając problemy z zakresu prawa, zarządzania oraz organizacji pozwolą na sprawne realizowanie procesu bezpieczeństwa zarówno w sektorze przedsiębiorstw jak i sfery administracji.

Absolwent wskazanego modułu pozyska umiejętności i kompetencje które pozwolą na:

 • realizację zadań związanych bezpieczeństwem w jednostkach administracyjnymi i przedsiębiorstwach;
 • analizę i diagnozę bezpieczeństwa gospodarczego przedsiębiorstw w tym: analizę ryzyka i zarządzania ryzykiem w organizacji;
 • diagnozę bezpieczeństwa informacji oraz ich ochronę;
 • sprawne zarządzanie projektami, w tym: dofinansowanymi przez środki Unii Europejskiej i Budżet Państwa, zgodnie z obowiązującymi w danym okresie aktami prawnymi;
 • efektywne zarządzanie w sytuacjach kryzysowych;
 • sprawną komunikację z otoczeniem zewnętrznym jednostki.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci wskazanego modułu będą merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

 • specjalistów z zakresu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji centralnej i samorządowej;
 • menadżerów d.s. bezpieczeństwa w instytucjach bezpieczeństwa publicznego;
 • pracowników  do spraw zarządzania jakością i środowiskiem;
 • pracowników odpowiedzialny za ochronę danych osobowych;
 • konsultanta i doradcy d.s. bezpieczeństwa w organizacjach zrzeszające przedsiębiorstwa (Izby Gospodarcze, Stowarzyszenia Pracodawców, Izby Rzemieślnicze, itp.;
 • specjalisty do spraw  bezpieczeństwa w instytucjach Krajowej Administracji Skarbowej.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta

Moduł kształcenia (specjalizacja)

ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI

Nazwisko wykładowcy

Celem kształcenia na tej specjalności jest przygotowanie absolwentów do sprawowania funkcji kierowniczych w jednostkach administracji państwowej i samorządowej oraz w instytucjach pozarządowych. Moduł wyposaży studenta w umiejętność analizowania i interpretowania zjawisk o charakterze gospodarczym i finansowym oraz w zdolność do podejmowania decyzji w oparciu o dostępne narzędzia prawne i finansowe.

W ramach tego modułu absolwenci zdobędą umiejętności i kompetencje dotyczące:

 • efektywnego realizowania zadań administracyjnych zgodnych ze strategią zarządzania w jednostkach administracyjnych;
 • prawidłowego realizowania zadań społecznych dotyczących społeczności lokalnej;
 • prawnej, organizacyjnej i ekonomiczno-finansowej gospodarki jednostek administracyjnych w świetle standardów europejskich;
 • społeczno-regionalnych aspektów integracji europejskiej;
 • problematyki współpracy przygranicznej i pełnionej roli w tym zakresie przez organy administracji i instytucje pozarządowe.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tego modułu  będą mogli znaleźć zatrudnienie w charakterze:

 • zarządzających w sferze administracji państwowej i samorządowej;
 • pracowników administracyjnych instytucji pozarządowych;
 • pracowników firm podejmujących działania w zakresie współpracy przygranicznej;
 • specjalistów administracji zajmujących się polityką społeczną;
 • kadry kierowniczej w urzędach publicznych zajmujących się obsługą podmiotów zagranicznych;
 • pracowników średniego i wyższego szczebla w agendach rządowych i samorządowych oraz organizacjach społecznych kreujących strategie rozwoju regionów.

Lorem Ipsum

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Nazwisko studenta