Wyszukiwanie

Wnioski i skargi

Zasady składania wniosków i skarg przez studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu

  1. Studentowi przysługuje prawo do składania wniosków i skarg w sprawach związanych z organizacją i przebiegiem procesu kształcenia, obsługą administracyjną studenta oraz w innych kwestiach bezpośrednio lub pośrednio dotyczących studentów.
  2. Wnioski i skargi mogą być składane indywidualnie lub grupowo w sposób pisemny, drogą bezpośrednią lub korespondencyjną, w tym też elektroniczną.
  3. Warunkiem przyjęcia wniosku lub skargi jest podpis: w przypadku spraw indywidualnych wnioskodawcy lub wnoszącego skargę, natomiast w przypadku spraw grupowych przedstawiciela grupy z podaniem informacji o charakterze grupy wnioskującej lub skarżącej. Wnioski i skargi powinny zawierać wyłącznie prawdziwe i sprawdzone informacje.
  4. Wszystkie wnioski i skargi studenci powinni kierować do Dziekana za pośrednictwem Samorządu Studenckiego.
  5. Dziekan w zależności od treści wniosku lub skargi przedstawia ją do rozpatrzenia jednostkom lub osobom odpowiedzialnym za określone zadania.
  6. O podjętej decyzji Samorząd Studencki informuje wnioskodawców lub osoby składające skargę w ciągu trzech tygodni od momentu złożenia wniosku lub skargi.

Adres do korespondencji:

Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 18 pok. 6
45-085 Opole

Adres e-mail: samorzad@poczta.wszia.opole.pl

Zobacz więcej

Akademickie Biuro Karier

Kliknij tutaj

Biuro Obsługi Cudzoziemców

Kliknij tutaj

Stypendia

Kliknij tutaj

Kręgielnia

Kliknij tutaj

Budynki dydaktyczne

Kliknij tutaj

Wygodny tryb zajęć dla pracujących

Kliknij tutaj

Biblioteka

Kliknij tutaj

E-learning

Kliknij tutaj

Poziom zatrudnienia i zarobki absolwentów

Kliknij tutaj

Akademicki Związek Sportowy

Kliknij tutaj

Działalność charytatywna

Kliknij tutaj

Wsparcie studentów
w procesie uczenia się

Kliknij tutaj

Wsparcie dla studentów niepełnospr.

Kliknij tutaj

Organizacje studenckie

Kliknij tutaj

Wnioski
i skargi

Kliknij tutaj