Wyszukiwanie

Wsparcie studentów
w procesie uczenia się

Problem wsparcia studentów w Ich procesie uczenia się, jest ważnym zagadnieniem, stanowiącym istotny kierunek działań władz uczelni. Studenci WSZiA  mogą korzystać z wielu form wsparcia naukowego, zawodowego oraz  społecznego a cała koncepcja kształcenia oraz organizacja studiów i towarzysząca jej działalność administracyjna ukierunkowana jest właśnie na studentów i ich rozwój. Motywowanie studentów do rozwoju, wspieranie ich w poszerzaniu kompetencji zawodowych oraz skutecznemu wejściu na rynek pracy ma charakter kompleksowy i obejmuje m.in.:

 1. Dobór metod i form dydaktycznych sprzyjających procesowi uczenia się; Przykładem jest m.in. realizację zajęć ćwiczeniowych w małych efektywnych grupach – do  30 osób czy liczebność grup seminaryjnych, konwersatoryjnych, warsztatowych i laboratoryjnych –  do 15 osób;  
 2. Realizację systemu oceny osiągnięć studentów zorientowanego na proces uczenia się, zawierający konkretnie i klarownie określone wymagania i obiektywnie formułowane oceny;
 3. Organizację procesu kształcenia sprzyjającą łączeniu nauki z pracą zawodową studentów;
 4. Organizację procesu kształcenia umożliwiającą udział studentów w badaniach naukowych i nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem naukowym, studenci zainteresowani rozwojem swoich karier naukowych mają możliwość udziału w pracach badawczych realizowanych przez pracowników naukowych uczelni;
 5. System pomocy naukowej, dydaktycznej i materialnej sprzyjający rozwojowi naukowemu, społecznemu i zawodowemu studentów, poprzez zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej i dostępności nauczycieli akademickich w procesie uczenia się i skutecznym osiąganiu zakładanych efektów uczenia się oraz zdobywaniu umiejętności badawczych, także poza zorganizowanymi zajęciami dydaktycznymi, nauczyciele akademiccy są dostępni dla studentów zarówno w czasie swoich konsultacji, jak i poza nimi; władze uczelni są szeroko dostępne dla studentów; na uczelni dostępne są następujące formy pomocy materialnej: stypendium socjalne, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogi losowe; zwolnienie z czesnego.
 6. Wspieranie studentów w kontaktach ze środowiskiem akademickim ( wykaz kontaktów z wykładowcami dostępny na stronie po zalogowaniu ), z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym oraz w procesie aktywizacji zawodowej w szczególności poprzez współpracę z instytucjami rynku pracy. Zadanie to realizowane jest również poprzez rozbudowane kontakty uczelni z otoczeniem gospodarczym – patrz praktyki zawodowe.
 7. Udział studentów w  wielu  formach  wsparcia  związanego  z  wchodzeniem na rynek pracy. Na Uczelni funkcjonuje Akademickie Biuro Karier, którego celem jest pomoc studentom i absolwentom w poszukiwaniu miejsc pracy oraz śledzenie ich karier zawodowych. Akademickie Biuro Karier Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu pomaga tworzyć CV i organizuje bezpłatne szkolenie z pisania listów motywacyjnych.
 8. Udział studentów w projekcie „Szkolenia z kompetencji cyfrowych”. Głównymi celami projektu jest podniesienie wiedzy studentów WSZiA w Opolu w zakresie: roli social mediów w promowaniu i rozwijaniu przedsiębiorczości, a także w wykorzystaniu narzędzi internetowych w poszukiwaniu pracy, networkingu, crowfundingu, socjalnetworkingu, fundrisingu, e-marketingu itp.
 9. Udział studentów w projekcie „WSZiA w Opolu – uczelnia wspierająca skuteczne wejście studentów na rynek pracy” – kompleksowym  programie  kształtującym kompetencje  i  kwalifikacje,  zwiększający  szanse absolwentów  na rynku pracy. W odpowiedzi na konieczność podniesienia poziomu przygotowania studentów zarządzania do wejścia na rynek pracy (komplementarność wobec inicjatyw Biura Karier) organizowane są na uczelni szkolenia prowadzone przez praktyków pod nazwą „Akademia Liderów Przedsiębiorczości” z dziedziny przedsiębiorczości, ekonomii i prowadzenia małej firmy, realizowanych z wykorzystaniem praktycznych elementów nauczania – programów informatycznych i tematycznych casebooków. W ramach projektu studenci także biorą udział w spotkaniach z trenerami kariery, którzy diagnozują predyspozycje osobiste i zawodowe studentów oraz wypracują Portfolio Kariery Studenta.
 10. Prowadzenie zajęć z zakresu systemów informatycznych w formie laboratoriów z wykorzystaniem programu Comarch ERP Optima (Moduły: Analizy BI, Analizy, Biuro Rachunkowe, CRM, Detal, Faktury, Handel,  Kasa Bank, Księga Handlowa i Środki Trwale, Księga Podatkowa i Środki Trwale, Obieg, Dokumentów, Ogólne i Konfiguracja, Place i Kadry, Serwis, Comarch_iBard24, Comarch iBard24 Backup Online).
 11. Uczelnia podejmuje  działania  zmierzające  do  zapewnienia  równych  szans  realizacji programu studiów przez studentów z  niepełnosprawnościami. Studenci z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o dostosowanie formy, terminów i czasu trwania zaliczeń oraz egzaminów do ich potrzeb. Uczelnia oferuje im pomoc psychologa, szkolenia umożliwiające orientację przestrzenną na terenie uczelni, możliwość korzystania ze sprzętu znajdującego  się  na  stanie  uczelnianej  wypożyczalni,  organizację  zajęć  wychowania fizycznego  dostosowanych do ich potrzeb, pomoc w dostępie do literatury specjalistycznej i naukowej.  Studenci  mogą  korzystać  z  pomocy  Pełnomocnika  Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością oraz Asystentów ds. Studentów Niepełnosprawnych.
 12. Zapewnienie skutecznej i kompetentnej obsługi administracyjnej studentów w zakresie spraw związanych z procesem dydaktycznym oraz pomocą materialną. Dziekanat jest czynny przez 7 dni w tygodniu.
 13. Zapewnienie dostępu do informacji o programie kształcenia, procedurach i toku studiów – wszystkie te informację są dostępne w dziekanacie oraz na stronie internetowej uczelni. W WSZiA funkcjonuje szeroko rozbudowany system umożliwijący kontakt studentów z pracownikami dydaktycznymi – w tym poprzez platformę e-learningową uczelni  oraz google Meet.  
 14. Uczelnia wspiera również działalność sportową, oraz organizacyjną studentów. Na uczelni aktywnie działa Akademicki Klub Sportowy WSZiA. AZS naszej uczelni to przede wszystkim różnorodność dyscyplin i ogromne sukcesy. Siatkarze AZS WSZiA, dotychczas trzykrotnie  wzdobywali tytuł Akademickich Mistrzów Polski, z kolei siatkarki AZS WSZiA są wicemistrzyniami AMP wśród uczelni niepublicznych. To dzięki udziałowi studentów WSZiA w  reprezentacji Polski udało się w 2019 r. zdobyć srebrny medal na Uniwersjadzie w Neapolu.

Od kilku lat realizowany jestw WSZiA projekt  „Narodowa Reprezentacja Akademicka” którego celem było wspieranie najwybitniejszych studentów w procesie studiowania. 

Poza siatkówką studenci-sportowcy reprezentowali z sukcesami barwy uczelnianego klubu także w innych dyscyplinach na Igrzyskach Olimpijskich  Mistrzostwa Świata, Europy i Polski.

 1. Studenci WSZiA prowadza aktywna działalność w zakresie różnych form wolontariatu, w szczególności obejmując pomocą w sposób ciągły domy dziecka, świetlice społeczne czy patronaty w szkołach podstawowych i poinadpodstawowych
 2. Istotną rolę w kształtowaniu zarówno oferty edukacyjnej, jak i całego procesu kształcenia odgrywają kandydaci na studia z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim z Ukrainy i Białorusi. Od 2011 r. realizowany jest m.in. projekt „Integracja bez granic” współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz środków własnych WSZiA w Opolu. W ramach projektu kandydatom i studentom  oferuje się m.in. bezpłatne:
 • tłumaczenia dokumentów;
 • kursy języka polskiego;
 • zajęcia kulturoznawstwa;
 • wsparcie mobilnego doradcy;
 • wsparcie doradcy zawodowego;
 • wsparcie psychologa;
 • wsparcie „aniołów integracji” (wolontariuszy) – działania dodatkowe wspierające pomoc cudzoziemcom;
 • pomoc stacjonarną w punkcie informacyjno-konsultacyjnym;

Warto dodać, że aktualnie realizowana jest czwarta edycja tego projektu, która pozwoliła m.in. na objęcie praktyczną pomocą 588 studentów WSZiA, którzy pochodzą z Ukrainy, Białorusi i innych krajów nie będących członkami Unii Europejskiej. Absolwenci WSZiA, którzy skorzystali z wsparcia w ramach projektu realizują bardzo ciekawe ścieżki rozwoju zawodowego – o czym szerzej informujemy m.in. na stronie integracja.wszia.opole.pl oraz w lokalnych mediach.

 1. Unikalnym i oryginalnym w skali kraju jest w projekcie realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – „Trafne Gwarancje dla Młodzieży”. Jego celem jest m.in. zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej instytucji rynku pracy województwa opolskiego poprzez utworzenie wielopodmiotowego partnerstwa i wypracowanie przez nie zestawu rekomendacji dotyczących wsparcia osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. W projekcie m.in. założono, że osiągnięcie tego celu możliwe będzie przy koncentracji uwagi na poszczególnych aspektach związanych w sposób bezpośredni lub pośredni ze wsparciem młodzieży. Dlatego też projekt oparty został na cyklu paneli dyskusyjnych ekspertów, które koncentrowały się na szczegółowej problematyce takiej jak:
 • różnice sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy;
 • niepełnosprawność;
 • sposoby dotarcia do osób NEET;
 • efektywność instrumentów aktywnej polityki rynku pracy;
 • sytuacja specyficznych grup takich jak: młodzież opuszczająca pieczę zastępczą, samotne matki opuszczające pieczę zastępczą, absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, osoby opuszczające zakłady karne;
 • sytuacja i wsparcie młodzieży w perspektywie zróżnicowania terytorialnego województwa opolskiego.
Zobacz więcej

Akademickie Biuro Karier

Kliknij tutaj

Biuro Obsługi Cudzoziemców

Kliknij tutaj

Stypendia

Kliknij tutaj

Kręgielnia

Kliknij tutaj

Budynki dydaktyczne

Kliknij tutaj

Wygodny tryb zajęć dla pracujących

Kliknij tutaj

Biblioteka

Kliknij tutaj

E-learning

Kliknij tutaj

Poziom zatrudnienia i zarobki absolwentów

Kliknij tutaj

Akademicki Związek Sportowy

Kliknij tutaj

Działalność charytatywna

Kliknij tutaj

Wsparcie studentów
w procesie uczenia się

Kliknij tutaj

Wsparcie dla studentów niepełnospr.

Kliknij tutaj

Organizacje studenckie

Kliknij tutaj

Wnioski
i skargi

Kliknij tutaj